Detail produktu

TNV 25 9305 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou

ŽOUŽELA, M. ŠULC, J.

Typ produktu

produkt převzatý do právního předpisu nebo normy

Abstrakt

Tato norma definuje technické, metrologické a provozní požadavky na měřidla a měřicí systémy pro stanovení proteklého objemu vody, které jsou trvale instalované v profilech s volnou hladinou u pro-vozovatele, pro používání v závazkových vztazích nebo pro měření v rámci resortu ochrany životního prostředí podle příslušných předpisů. Tato norma navazuje na právní předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Norma definuje způsoby měření průtoku a proteklého objemu v hydraulických podmínkách stokových sítí a kanálů. Jsou popsány stabilně a trvale instalované systémy měření v profilech s prouděním o volné hladině, které jsou vhodné k použití. Norma definuje jednotlivé prvky měřicího systému včetně metrologických a technických požadavků na ně tak, aby byla zajištěna spolehlivá metrologická návaz-nost a kontrolovatelnost celého měřicího systému v souladu s platnou legislativou. Norma stanoví po-žadavky na postupy posouzení funkční způsobilosti měřicího systému.

Klíčová slova

Měření průtoku, proudění o volné hladině, měrný přeliv, měrný žlab, metrologie, vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Datum vzniku

20.02.2012

Umístění

Hydroprojekt CZ a.s., Praha

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty