Detail projektu

Zlepšení mikrostruktury a funkčních vlastností transparentních keramik pomocí distribuce dopantů - kombinovaný experimentální a teoretický přístup

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Přidáním dopantu lze zlepšit vlastnosti keramických materiálů nebo vyvolat některé jeho nové funkce. Správná funkce dopantu je podmíněna jeho homogenním rozložením v systému. Cílem projektu je popsat distribuci dopantu difúzí v mřížce či po hranicích zrn pomocí kombinovaných teoretických a experimentálních přístupů, které vedou k optimálnímu postupu přípravy dopovaných keramických materiálů. Oba přístupy budou použity na transparentní keramiku s fotoluminiscenčními vlastnostmi. Chování dopantu a následně vlastnosti systému závisí na mřížkové struktuře matrice, jejím chemickém složení a na mikrostrukturních a termodynamických vlastnostech systému; zejména rozpustnost dopantů v matrici hraje zásadní roli. Bude zkoumáno několik kombinací dopant/matrice pro pokrytí všech tříd možných interakcí mezi dopantem a matricí. Na základě získaných poznatků budou formulována kvalifikovaná doporučení pro přípravu dopovaných keramických materiálů se špičkovými vlastnostmi.

Popis anglicky
Properties of ceramic materials may be enhanced or some new functionalities may be provoked by adding a dopant. The proper function of the dopant is conditioned by its homogeneous distribution in the system. The project aims to describe the dopant distribution by diffusion in the lattice and/or via grain boundaries using the combined theoretical and experimental approaches resulting in optimal processing of (co)doped ceramic materials. Both approaches will be applied to transparent ceramics with photoluminescent properties. The dopant behaviour and consequently system properties depend on lattice structure of the matrix, its chemical composition and on microstructural characteristics and thermodynamic properties of the system; especially the solubility of dopants in the matrix is essential. Several dopant/matrix combinations will be investigated to cover all classes of possible interactions between the dopant and the matrix. Based on the acquired knowledge, the qualified recommendations for preparing of doped ceramic materials of excellent properties will be formulated

Klíčová slova
transparentní keramika;dopování;luminofory;luminiscence;experimentální a teoretické přístupy

Klíčová slova anglicky
transparent ceramics;doping;luminofors;luminescence;experimental and theoretical approaches

Označení

20-14237S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Maca Karel, prof. RNDr., Dr.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Drdlík Daniel, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Drdlíková Katarina, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Spusta Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Inovační technologie v keramice
- spolupříjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)
Středoevropský technologický institut
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2022)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující