Detail projektu

Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech

Období řešení: 01.03.2018 — 31.12.2021

O projektu

Cílem projektu je komplexní zjištění vlastností historických pálených cihel (13. – 20. století) v závislosti na vlhkosti. Cílem projektu je využití odborných postupů a metodik pro nedestruktivní, šetrnou semidestruktivní a destruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených cihel. Analýza vlastnosti historických cihel v závislosti na vlhkosti může pomoci k určení míry poškození historických konstrukcí s možností odborného odhadu jejich přepokládaných fyzikálně-mechanických vlastností. Projekt předpokládá zpracování typologie historických cihel pro určení jejich původu a stáří, a na základě jejich zkoušek vytvoření možnosti odborného odhadu předpokládaných fyzikálně-mechanických vlastností historických cihel v konstrukcích a provedení experimentálního ověření možnosti jejich vhodné náhrady v konstrukcích s použitím jak historických či soudobých cihel. Součástí projektu je i zpracování rozsáhlého souboru historických cihel pro vytvoření podkladů pro možnost odhadu jejich předpokládaných fyzikálně-mechanických vlastností na základě znalostí typu, stáří a původu a vytvoření komplexní metodiky pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků v konstrukcích se zvláštním zaměřením na vliv vlhkosti, včetně posouzení kompatibility historických cihel a jejich soudobých replik (bude vytvořena i databáze současných tuzemských výrobců plných pálených cihel a provedeno posouzení vlastností jimi vyráběných cihel pro posouzení jejich kompatibility s cihlami historickými). Veřejnosti bude současně prezentována historie výroby, typologie cihel a jejich použití v historických objektech s důrazem na prostor regionu Brna a okolí prostřednictvím výstav, a s rozšířením na celý prostor České republiky prostřednictvím veřejné webové databáze cihel.

Popis anglicky
The aim of the project is to determine the properties of historical bricks (13th to 20th century) in dependence on humidity. The project aims to use professional procedures and methodologies for non-destructive, semi-destructive and destructive diagnostics of physico-mechanical properties of historic bricks. Analyzing the properties of historical bricks depending on humidity can help determine the extent of damage to historical structures with a possibility of professional assessment of their predicted physico-mechanical properties. The project intends to develop a typology of historical bricks for determining of their origin and age, to clear the way for professional assessment of physico-mechanical properties of historical bricks in the constructions, and to experimentally verify the possibility of their suitable replacement in the constructions using both historical and contemporary bricks. The project also entails processing a wide collection of bricks to create a base for determining their estimated physico-mechanical properties based on their type, age and origin, and creating a complex methodology for non-destructive and semi-destructive diagnostics of physico-mechanical properties of bricks used in historical structures with a particular focus on the influence of humidity, including the assessment of the compatibility of historical bricks with their contemporary replicas (supplemented by creating a database of contemporary domestic solid brick producers and assessing the properties of the bricks produced by them – the compatibility with historical bricks). Production history, typology of bricks and their use in historical buildings will be presented to the public through exhibitions with an emphasis on the area of the Brno region and its surroundings, and with extension to the whole territory of the Czech Republic through a public web-based brick database.

Klíčová slova
Historické cihly, stáří a původ cihel, nedestruktivní zkoušení, fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, vlhkost, historie cihel, typologie historických cihel, náhrada historických cihel, materiálová analýza cihel.

Klíčová slova anglicky
Historical bricks, age and origin of bricks, non-destructive testing, physical properties, mechanical properties, humidity, history of bricks, typology of historical bricks, replacement of historical bricks, material analysis of bricks.

Označení

DG18P02OVV068

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavebního zkušebnictví
- příjemce (12.04.2017 - 31.12.2021)
Ústav fyziky
- spolupříjemce (01.03.2018 - 31.12.2021)
Ústav technologie stavebních hmot a dílců
- spolupříjemce (01.03.2018 - 31.12.2021)

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

- plně financující (2018-01-23 - 2021-12-31)

Výsledky

HOLUB, P.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2020. 232 s. ISBN: 978-80-214-5899-4.
Detail

CIKRLE, P.; SOKOLÁŘ, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; ANTON, O.: Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků; Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků. Brno. URL: https://historickecihly.cz/projekt/metodika. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOLUB, P.; PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SOKOLÁŘ, R.; SLABOTÍNSKÝ, R.: Cihly v historických objektech a možnosti jejich náhrady, dosavadní výsledky probíhajícího výzkumu projektu NAKI II v oblasti materiálové analýzy historických cihel. Brno (20.09.2019)
Detail

ANTON, O.; HOLUB, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; KOMÁRKOVÁ, T.: 99 brněnských cihelen. Historický vývoj stavebních materiálů z pálené hlíny a jejich výroby na území města Brna. Brno (16.09.2020)
Detail

Odkaz