Detail projektu

Laboratoř pokročilého modelování a simulace konstrukcí a pozemních staveb

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Projekt si klade za cíl transformovat zkušenosti některých pracovišť Fakulty stavební VUT na poli numerických výpočtů, modelování, simulací a vizualizace komplexních systémů do podoby nové laboratoře, která bude tyto okruhy propojovat v jediném celku hardwarového a softwarového vybavení. Navrhovatelé hodlají sestavit laboratoř jako spojení výpočetního serveru pro masivní paralelizaci na bázi specializovaných čipů GPU, dalšího samostatného výpočetního serveru pro úlohy bez možnosti jejich paralelizace, počítačovou laboratoří s dostatečnou kapacitou pro související výuku i samostatnou práci studentů a sady softwarových licencí využívajících popsané hardwarové vybavení. Výsledky projektu budou využity v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu a dále při přípravě všech typů vysokoškolských kvalifikačních prací.

Popis anglicky
The project aims to transform the experience of some departments of the Faculty of Civil Engineering in the field of numerical calculations, modeling, simulation and visualization of complex systems into a new laboratory that will connect these areas in a single unit of hardware and software. The petitioners intend to build a laboratory as a link server computing for massive parallelization based on specialized chips GPU, another separate server computing tasks without the possibility of parallelization, computer laboratories with the capacity to related teaching and independent work of students and sets of software licenses using the described hardware. The project results will be used in undergraduate, master's and doctoral studies and the preparation of all types of dissertation works.

Klíčová slova
modelování; simulace; konstrukce; pozemní stavby

Klíčová slova anglicky
modelling; simulation; construction; civil engineering

Označení

1338/2013

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (01.01.2013 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- plně financující (2013-01-01 - 2013-12-31)