Detail projektu

Deformační stabilita krystalů a trhlin v pevných látkách při víceosém zatížení

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2011

O projektu

Víceosé zatěžování krystalů pevných látek bude studováno z prvních principů i experimentálně. Teoretické studium dynamické stability vybraných krystalů v průběhu simulované trojosé deformace bude provedeno pomocí programového balíku Abinit. Experimentální část se pak bude věnovat studiu únavových trhlin ve smykových módech II a III a jejich kombinaci. Stabilita únavových trhlin, ovlivněná trojosou napjatostí na jejich čele, pak bude studována pomocí víceúrovňového modelu na bázi kontinuum-mikrostruktura-dislokace.

Klíčová slova
víceosé zatížení, mechanická stabilita, krystaly, pevná látka, ab initio výpočty, únavová trhlina, smykový mód

Označení

FSI-J-11-27

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Řehák Petr, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Černý Miroslav, doc. Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)
Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2012 - 31.12.2012)

Útvary

Ústav fyzikálního inženýrství
- interní (01.01.2012 - 31.12.2012)
Fakulta strojního inženýrství
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2012)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT
- plně financující (2012-01-01 - 2012-12-31)

Výsledky

ŘEHÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Dynamic stability of fcc crystals under isotropic loading from first principles. Journal of Physics: Condensed Matter, 2012, vol. 24, no. 21, p. 215403-215403. ISSN: 0953-8984.
Detail

VOJTEK, T. Šíření únavových trhlin v módu II a III v oblasti prahových hodnot ve feritické a austenitické oceli. In TechMat 11. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 117-122. ISBN: 978-80-7395-431-4.
Detail