Detail projektu

Analýza rizik souvisejících se změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických situacích

Období řešení: 03.01.2006 — 31.12.2008

O projektu

V průběhu povodňových událostí je obvykle za největší nebezpečí považováno zaplavení území či objektu povrchovými vodami. Méně je vnímáno ohrožení související se změnami režimu podzemních vod. Vzájemná interakce mezi podzemní a povrchovou vodou významně ovlivňuje podmínky v podloží budov, hrozí zaplavení objektů podzemní vodou, může dojít k zvýšení zatížení vlivem rozdílu hladin povrchové a podzemní vody v důsledku vybudování protipovodňových opatření a nebo ke ztrátě únosnosti v důsledku sufozních jevů. Cílem projektu je navrhnout, vypracovat a ověřit metodiku pro hodnocení míry rizika spojeného s přechodnými změnami režimu podzemní vody v důsledku povodňových situací v urbanizovaném území i ve volné krajině. Přínosem navrhovaného projektu by mělo být především objasnění postupů při stanovení rizika spojeného s hydraulickou vazbou podzemní a povrchové vody, souhrnné objasnění faktorů ovlivňujících toto riziko, výsledné hodnocení rizika pro danou stavbu či zastavěnou oblast a začlenění tohoto dílčího rizika do rizikové analýzy záplavových území.

Popis anglicky
Flooding of a land or civil structure by surface water is usually considered as a most significant hazard during a flood event. The hazards related to changes of ground water regime during flood events are not perceived that intensively. Interaction of the surface and the ground water significantly influences conditions in the sub-base ground. Due to increase of water level during flood event the pore water pressure increases and may cause significant change in stability of any structure. These changes may cause flooding of the underground part of structures by ground water, rise of the load due to increase of difference in surface and ground water level or loss of bearing capacity as result of piping. The goal of the project is to design, elaborate and validate methodology of risk analysis related to ground water regime changes as a consequence of extreme hydrological events. Benefit of the project will be clarification of evaluation procedure of risk related to the hydraulic connection of the surface water and the ground water. Further benefits are identification of factors influencing this risk and embedding of design method to the floodplain risk analysis.

Klíčová slova
podzemní voda, nejistoty, riziko

Klíčová slova anglicky
ground water, uncertainty, risk

Označení

GA103/06/0595

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Julínek Tomáš, Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (03.01.2007 - nezadáno)
Dráb Aleš, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (04.01.2007 - nezadáno)
Jandora Jan, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (04.01.2007 - nezadáno)
Koutková Helena, RNDr., CSc.
- spoluřešitel (04.01.2007 - nezadáno)
Říha Jaromír, prof. Ing., CSc.
- spoluřešitel (04.01.2007 - nezadáno)

Útvary

Ústav vodních staveb
- příjemce (03.01.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující (2006-01-03 - 2008-12-31)

Výsledky

BUCHTOVÁ, J. Horizintální 2D model proudění podzemní vody - Praha Velká Chuchle. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: VUT Brno, 2006. s. 37-42. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

JANDORA, J. Vliv sklonu svahu a polohy podzemní vody na pravdepodobnost porušení nekonečného svahu. In Sympózium hydrotechniků - sborník příspěvků. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 115-118. ISBN: 978-80-01-03681-5.
Detail

KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P. Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky. In 5. Matematický Workshoop. Brno: VUT, 2006. s. 50-55. ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

DRÁB, A.; DUCHAN, D.; ČEJP, J. Využití GIS při analýze rizik spojených s průsaky v oblastech s mobilními protipovodňovými prvky. In Geoinformatika ve veřejné správě. 2006. s. 1-10. ISBN: 80-86633-50-0.
Detail

DRÁB, A.; JULÍNEK, T. Správa hydrologických a hydraulických dat v prostředí GIS pro účely rizikové analýzy záplavových území. In Vodní toky 2006. Hradec Králové: 2006. s. 91-95. ISBN: 80-86386-83-X.
Detail

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Hodnocení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích. In Vodní toky 2006. Hradec Králové: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 2006. s. 96-101. ISBN: 80-86386-83-X.
Detail

JULÍNEK, T. Hodnocení vlivu podzemních vod na stavební objekty při extremních hydrologických situacích. In sborník. *. Brno: CERM, 2006. s. 13 ( s.)ISBN: 80-7204-415-X.
Detail

ŘÍHA, J. Ochrana před povodněmi - problematika podzemních vod. In Vodní toky 2006. Hradec Králové: VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, 2006. s. 38-43. ISBN: 80-86386-83-X.
Detail

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T. Hodnoceení vlivu odlehčovacích komor na recipienty v urbanizovaných územích. In vodní toky 2006. Hradec Králové: VRV Praha, ČVVS Praha, Povodí Labe Hradec Králové, 2006. s. 96-101. ISBN: 80-86386-83-X.
Detail

DRÁB, A. Aplikace metody matice rizika v podmínkách ČR. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno: CERM, 2007. s. 53-62. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

KHADDOUR, A.; KOUTKOVÁ, H.; ŘÍHA, J. Uncertainty Assessment in Internal Erosion. In IAHR International Groundwater Symposium 2008 - Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications. x. Istambul,Turkey: IAHR, 2008. p. 822-828. ISBN: 978-975-518-297-1.
Detail

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T. Application of Space Random Fields in Evaluation of Changes of Ground Water Flow Regime. In IAHR International Groundwater Symposium 2008. Flow and Transport in Heterogeneous Subsurface Formations: Theory, Modelling & Applications. x. Istambul,TR: IAHR, 2008. p. 861-868. ISBN: 978-975-518-297-1.
Detail

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T.; DRÁB, A. Využití prostorových náhodných polí pro modelování proudění podzemní vody. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2007. s. 25-34. ISBN: 978-80-227-2729-7.
Detail

DUCHAN, D. Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody. In Sympozium hydrotechniků 14.-15. května 2007, Sborník příspěvků. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2007. s. 111-114. ISBN: 978-80-01-03681-5.
Detail

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T. Využití prostorových náhodných polí při rizikové analýze. In Rizika ve vodním hospodářství, Sborník příspěvků. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: Ústav vodních staveb FAST VUT v Brně, 2007. s. 63-72. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

SRNA, J. Studie průsakových poměrů v Chocni. In Juniorstav 2008. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2008. s. 288-288. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

SRNA, J.; JULÍNEK, T. Změny v režimu podzemních vod v Brně při povodních. In Rizika ve vodním hospodářství 2007. PRÁCE A STUDIE VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚSTAVŮ FAST VUT V BRNĚ. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT BRNO, 2007. s. 462-467. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

JULÍNEK, T.; SRNA, J. Hodnocení vlivu povodňové situace na řekách Svratce a Svitavě na změny v režimu podzemních vod. In Vplyv vodohospodárskych stavieb na tvorbu a ochranu životného prostredia. Bratislava , SK: STU Bratislava, 2007. s. 215-222. ISBN: 978-80-227-2729-7.
Detail

ŘÍHA, J. Groundwater Resources and Their Protective Zones. In The 3rd International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008 and First Arab Water Forum. 1. Riyadh, Saudi Arabia: King Saud University Riyadh, Saudi Arabia, 2008. p. 83-83.
Detail

KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P. Využití programu ArcGIS při aplikacích geostatistiky. In 5. Matematický Workshoop. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 50-54. ISBN: 80-214-3282-9.
Detail

KOUTKOVÁ, H.; ŠPAČEK, P. Kriging odhady úrovně podzemní vody. In 7. Matematický Workshoop. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 50-54. ISBN: 978-80-214-3727-2.
Detail

DUCHAN, D. Groundwater flow modeling in ArcGIS. In Athény,Řecko: 2006.
Detail

JULÍNEK, T. Aplikace softwaru GMS pro hodnocení rizik vyplývajících změny režimu podzemních vod. In Rizika ve vodním hospodářství. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007. s. 240-245. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

DUCHAN, D.; DRÁB, A.; JULÍNEK, T. Hodnocení rizik v důsledku změn režimu podzemních vod. In Vodní toky 2006. Hradec Králové, CZ: 2006. s. 91-95. ISBN: 80-86386-83-X.
Detail

JULÍNEK, T.; DUCHAN, D.; DRÁB, A.; KHADDOUR, A. Evalution of risks related to ground water regime changes. In The International Conference on Water Resources and Arid Environment 2008. Riyadh, Saudi Arabia: 2008. p. 95-98.
Detail

DRÁB, A.; ŘÍHA, J. Riziková analýza záplavových území v procesu územního plánování-aplikace na území města Brna. Urbanismus a územní rozvoj, 2008, roč. XI, č. 2/2008, s. 25-33. ISSN: 1212-0855.
Detail

ŘÍHA, J. Problematika proudění podzemní vody v urbanizovaných úzzemích. Urbanismus a územní rozvoj, 2006, roč. IX, č. 5/2006, s. 51-56. ISSN: 1212-0855.
Detail

ŘÍHA, J.; FOŠUMPAUR, P.; SATRAPA, L.; VANÍČEK, J. Činnost strategického experta v rámci "Projektu prevence před povodněmi". Vodní hospodářství, 2007, roč. 57, č. 4/2007, s. 114-118. ISSN: 1211-0760.
Detail

JANDORA, J.; ŘÍHA, J. Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze Troji. Vodní hospodářství, 2008, roč. 58, č. 3, s. 68-72. ISSN: 1211-0760.
Detail

ŘÍHA, J. Problematika proudění podzemní vody v urbanizovaných územích. Urbanismus a územní rozvoj, 2006, roč. 9, č. 5/2006, s. 51-56. ISSN: 1212-0855.
Detail

ŘÍHA, J. Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků. Vodní hospodářství, 2008, roč. 58, č. 6/2008, s. 188-193. ISSN: 1211-0760.
Detail

DRÁB, A.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H. ESRI Map Book, volume twenty-two. In ESRI Map Book, volume twenty-two. x. USA: ESRI, 2007. p. 89-89. ISBN: 978-1-58948-172-5.
Detail

ŘÍHA, J.; BUCHTOVÁ, J.; JANDORA, J.; JULÍNEK, T.; KOUTKOVÁ, H.; KRATOCHVÍL, J.; MENŠÍK, M.; SEHNAL, J.; ŠVANCARA, J. Úvod do rizikové analýzy přehrad. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT V Brně. Práce a studie Ústavu vodních staveb FAST VUT V Brně. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT BRNO, 2008. 355 s. ISBN: 978-80-7204-608-9.
Detail

ŘÍHA, J. Komentář k akci Bratislava-protipovodňová ochrana.Filtrační výpočty. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-10.
Detail

DRÁB, A.; KOUTKOVÁ, H.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T. Application of interpolation methods in ArcGIS for the groudwater flow problems. -. Athens: 2006.
Detail

DUCHAN, D. Užití MODFLOW pro výpočty proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS. *. Praha: CVUT, 2006.
Detail

ŘÍHA, J. Internal erosion incidents - cases from the Czech Republic. www. n. Universitat Innsbruck, AT: Universitat Innsbruck, 2008. p. 45-51.
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; SRNA, J. Overview of research on internal erosion. Universitat Innsbruck, AT: Universitat Innsbruck, 2008. p. 52-60.
Detail

DUCHAN, D.; JULÍNEK, T. Užití prostorových náhodných polí pro výpočty proudění podzemní vody. 16. ESRI Konference. Praha: 2007.
Detail

DRÁB, A.; JULÍNEK, T. Hodnocení rizik v důsledku změn režimu proudění podzemních vod. 16. ESRI Konference. Praha: 2007.
Detail

ŘÍHA, J. Internal erosion - úvodní přednáška (key note). IHAR Conference. Freising: 2007.
Detail

DUCHAN, D.; DRÁB, A. Řešení úloh proudění podzemní vody v prostředí ArcGIS - aplikace metody náhodných polí. dílčí zprávy. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007.
Detail

ŘÍHA, J.; ČEJP, J.; JULÍNEK, T. Rizika ve vodním hospodářství 2007. Rizika ve vodním hospodářství. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: VUT v Brně, 2007. s. 1-542. ISBN: 978-80-86433-43-1.
Detail

ŘÍHA, J.; KOLEČKÁŘOVÁ, G. Studie průsakových poměrů v prostoru modifikované linie protipovodňových opatření. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006.
Detail

JULÍNEK, T. Soupis dostupné literatury v oblasti analýzy vlivu podzemních vod. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006.
Detail

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M. Generel odvodnění města Brna.Vymezení rizikových zón nástupu hladiny podzemní vody při povodních.. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-35.
Detail

ŘÍHA, J. Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody a navržených opatření pro pilotní lokalitu Brno-Heršpice. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006.
Detail

JULÍNEK, T. Analýza faktorů ovlivňujících bezpečnost staveb ohrožených změnami režimu podzemních vod při extrémních hydrologických epizodách. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006.
Detail

KOUTKOVÁ, H. Využití speciálních interpolačních metod pro analýzu parametrů úloh proudění podzemní vody. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007.
Detail

JANDORA, J. Příspěvek k vnitřní nestabilitě. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007.
Detail

KOUTKOVÁ, H. Využití geostatistických přístupů při analýze vstupních dat úloh proudění podzemní vody. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006.
Detail

JANDORA, J. Příspěvek k stochastickému modelování proudění podzemní vody. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006. s. 1-18.
Detail

KOLEČKÁŘOVÁ, G.; JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J. Analýza spolehlivosti výpočtových parametrů při řešení proudění podzemních vod. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007.
Detail

DUCHAN, D.; DRÁB, A. Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006.
Detail

JANDORA, J. Vliv podzemní vody na stabilitu svahu. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: 2008. s. 1-24.
Detail

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; SRNA, J. Tichá Orlice-Choceň,zvýšení protipovodňové ochrany města.Vliv protipovodňových opatření na vydatnost studní. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-80.
Detail

KOLEČKÁŘOVÁ, G.; JULÍNEK, T. Rešerše dostupných pramenů v oblasti hodnocení rizik spojených se změnami režimu podzemních vod. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: 2006.
Detail

ŘÍHA, J. Modelové posouzení průsakových poměrů v místě rekonstruovaných objektů Vltava park při povodňových podmínkách .. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006. s. 35-44.
Detail

ŘÍHA, J.; JULÍNEK, T.; SRNA, J. Studie průsakových poměrů v prostoru linie protipovodňových opatření. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2007.
Detail

ŘÍHA, J.; DUCHAN, D.; ŠPANO, M. Nová Zbrojovka - Brno.Modelové posouzení režimu proudění podzemní vody v prostoru výstavby areálu Brno - Nová Zbrojovka, K4, a.s. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008. s. 1-30.
Detail

JULÍNEK, T. Průzkum existujících a návrh nových metod hodnocení rizika souvisejícího se změnami režimu podzemních vod. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2006. s. 1-15.
Detail

JULÍNEK, T. Terminologie použitá při hodnocení rizik v oblasti podzemních vod - dokončení. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures: FAST VUT, 2008.
Detail

JANDORA, J.: PV_OPTIM; PV. Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institut of Water Structures. (software)
Detail

ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M.: hpv_hor; HPV (2D horizontální ustálený). archiv zpracovatele. (software)
Detail

ŘÍHA, J.; MENŠÍK, M.: HPV 1D neus; HPV (1D nesustálený). archiv zpracovatele. (software)
Detail

JULÍNEK, T.; ŘÍHA, J.; DRÁB, A.; SRNA, J.: Tichá Orlice; Mapa rozdílů piezometrických výšek a terénu M 1:5000. archiv zpracovatele. (specializovaná mapa s odborným obsahem)
Detail

SRNA, J., ŘÍHA, J.: Rizika ve vodním hospodářství 2007. Brno (26.11.2007)
Detail

JULÍNEK, T., ŘÍHA, J.: European Working Group on INTERNAL EROSION IN EMBANKMENT DAMS. 21st and 22nd of April 2008 Obergurgl Austria. Obergurgl (21.04.2008)
Detail

Odkaz