O HRS4R / HR Award

Vysoké učení technické v Brně se 11. 11. 2019 oficiálně přihlásilo k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat ocenění HR Award.

Logo HR Excellence in Research uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (Personální strategie pro výzkumné pracovníky).

Tímto krokem se Vysoké učení technické v Brně zavázalo usilovat o přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy při přijímání výzkumných pracovníků.

Co nám HR Award přinese:

 • Zvýšení prestiže univerzity a její atraktivity.
 • Mezinárodní atraktivita, viditelnost univerzity a začlenění mezi instituce oceněné HR Award.
 • Propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
 • Bonifikace v projektech u poskytovatelů, např. zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
 • Definování přístupu v péči o lidské zdroje.
 • Definování přístupu k řízení profesního růstu pracovníků.
 • Zvýšení atraktivnosti univerzity pro zahraniční VaV pracovníky.
 • Definovanost pravidel a transparentní přístup k výběrovým řízením při získávání nových VaV pracovníků.

Držitelé HR Award v ČR (zdroj: EURAXESS).

Proces získání HR Award

Počáteční fáze

 • Celý proces začíná zasláním dopisu podepsaného rektorem Vysokého učení technického v Brně, kterým se univerzita zavazuje implementovat personální strategii v souladu s HRS4R.
 • Schválením tohoto prohlášení Evropskou komisí začíná běžet roční lhůta, ve které organizace musí zpracovat interní GAP analýzu, ze které vyplynou nedostatky a slabá místa univerzity, na základě kterých vydefinuje svůj AAkční plán pro následující dvouleté období a také vyplní kontrolní list OTM-R politiky organizace.
 • V případě pozitivního hodnocení dojde k udělení ocenění „HR Award“.
 • Toto ocenění je udělováno na 5 let. Poté dochází k osobním návštěvě hodnotitelů a v případě splnění všech podmínek ke znovuudělení na 3 roky.

Implementační fáze

 • V průběhu následujících 24 měsíců univerzita implementuje schválený Akční plán.
 • Před uplynutím těchto 24 měsíců provede univerzita průběžné interní sebehodnocení, kde definuje, jakým způsobem byl implementován Akční plán a jak se rozvíjí. Zároveň musí zhodnocení obsahovat revizi Akčního plánu pro zbývajících 36 měsíců.
 • Tyto materiály jsou poslány na interim zhodnocení Evropské komisi.
 • V průběhu následujících 36 měsíců univerzita implementuje zrevidovaný schválený Akční plán.
 • Před uplynutím těchto 36 měsíců provede univerzita interní sebehodnocení, kde definuje, jakým způsobem byl implementován zrevidovaný Akční plán a jak se rozvíjí. Zároveň musí toto sebehodnocení obsahovat obnovený Akční plán včetně plánu implementace OTM-R politiky pro následujících 36 měsíců.
 • Tyto materiály jsou poslány na zhodnocení Evropské komisi.

Fáze znovuudělení ocenění „HR Award“

 • Interní sebehodnocení je následně hodnoceno externí skupinou tří nezávislých hodnotitelů jmenovaných Evropskou komisí, součástí hodnocení je jednodenní kontrola na místě provedená těmito experty. Úspěšný proces hodnocení opravňuje instituci nadále používat ocenění „HR Award“ po dalších 36 měsíců.

Grafické schéma procesu získání HR Award


  Odpovědnost: Ing. Bohdana Šlégrová