• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Řízení a monitorování teploty laboratorní pece
Typ: bakalářská práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Pavel Dvořák
Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.
Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: ohodnoceno (práce byla ohodnocena a na základě hodnocení bude podstoupena obhajobě)
Charakteristika problematiky úkolu:
Příklad aplikace počítačového řízení tepelné soustavy.
Jednoduché řízení teploty dané laboratorní pece a monitorování provozu této pece.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1. Seznámit se a osvojit si práci v prostředí Control Web 6.
2. Navrhnout a zprovoznit technologická schémata pro monitorování provozu pece.
3. Vyřešit řízení teploty pece, včetně propojení řídicího systému (PC) s pecí.
4. Zhodnotit dosažené výsledky a analyzovat omezující faktory.
Klíčová slova:
Control Web, DataLab, vytvoření laboratorní úlohy, řízení laboratorní pece, monitorování laboratorní pece.
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je vytvoření laboratorní úlohy, která je určena pro výuku a demonstraci řízení teploty laboratorní pece pomocí aplikace vytvořené v prostředí Control Web 6.1. Úloha zahrnuje regulaci a snímání průběhů teplot žádaných a měřených, umožňuje nastavení časového průběhu požadované teploty.  Aplikace je zpracována pro příklad vypalování drobných výrobků. Umožňuje archivaci průběhů teplot a taktéž sledování momentálních hodnot požadované a měřené teploty s možností spínání topení přes internet. V práci je uveden návrh na propojení laboratorní pece s počítačem s využitím vstupně výstupního modulu DataLab.
Literatura:
[1] Dokumentace fy Moravské přístroje k programovému prostředí Control Web.
[2] Švarc, I.; Šeda, M.; Vítečková, M.  Automatické řízení. Brno: CERM, 2007. 324 s. ISBN 978-80-214-3491-2.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 2.12 MB ano
Příloha [.txt] 97.28 kB ano

Hodnocení vedoucího - doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc.:
Zadání bakalářské práce je spíše méně náročné, proto se dalo očekávat více variant řešení daného úkolu.
Bakalář se věnoval řešení úlohy průběžně, ale časově náročné zkoušky regulace pece nejsou zvládnuty z důvodu časové tísně. Navržená regulace byla ověřena jen částečně a pro dvoupolohový regulátor s jednou hodnotou hystereze, proto není možné zhodnocení vlastností regulace ve smyslu bodu 4 zadání.
Jinak bakalář pracoval zodpovědně a mimo zadání doplnil řešení o možnost monitorovat a ovládat provoz pece přes internet.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Hodnocení oponenta - Ing. Tomáš Marada, Ph.D.:
Předložená bakalářská práce řeší řízení a monitorování teploty laboratorní pece. Jedná se spíše o jednodušší úlohu s praktickou realizací. Úloha zahrnuje regulaci a snímání průběhů teplot žádaných a měřených, umožňuje nastavení časového průběhu požadované teploty. Aplikace je zpracována pro příklad vypalování drobných výrobků. Umožňuje archivaci průběhů teplot a taktéž sledování momentálních hodnot požadované a měřené teploty s možností spínání topení přes internet. V práci je uveden návrh na propojení laboratorní pece s počítačem s využitím vstupně-výstupního modulu DataLab společnosti Moravské přístroje. Použitá čeština je na nízké úrovni. Autor práce se bohužel nevyhnul množství pravopisných chyb a překlepů. Například na straně 15 řádek 6 slovo „Soplu“, strana 22 řádek 2 slovo „příjmání“, strana 33 řádek 18 slovo „záze“ atd. V práci také chybí číslování použitých vztahů. Práce obsahuje pouze malé množství experimentů. Experimenty, které jsou v práci obsaženy, mají nevhodně zvolený časový rozsah a nízkou rozlišitelnost akční veličiny.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací E

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=51874

Zpět na seznam