• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Vizualizace hydraulické smyčky pro testování ohřívačů užitkové vody
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Silvia Sileská
Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Oponent: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: slovenština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Práce se bude zabývat tvorbou vizualizace pro ovládání, zobrazení a záznam dat z hydraulické smyčky, která slouží pro testování ohřívačů užitkové vody. Realizace bude pomocí SW ControlWeb, jako hlavní řídicí jednotka bude PLC. Jedná se o reálnou hydraulickou smyčku  navrhovanou pro Strojírenský zkušební ústav, s.p.. Práce  je součásti řešení VVZ MSM 0021630529 - Inteligentní systémy v automatizaci.
Cíle, kterých má být dosaženo:
- seznámení s základními prvky použité v hydraulické smyčce
- popis akčních prvků a řídícího systému
- realizace vizualizace pro ovládání všech prvků
- realizace ukládání dat pro potřeby zkoušky
- návrh řídícího algoritmu pro PLC pro plně automatický průběh zkoušky
Klíčová slova:
Vizualizácia, hydraulická smyčka, Control Web
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou vizualizácie pre ovládanie, zobrazenie a záznam dát z  hydraulickej smyčky, ktorá slúži pre testovanie ohrievačov úžitkovej vody. Vizualizácia je vytvorená vo vývojovom prostredí Control Web 6 od firmy Moravské prístroje. Hydraulická smyčka sa reálne nachádza v Strojírenskom zkušebnom ústave, s.p.. Vytvorená vizualizácia prispeje k zautomatizovaniu skúšobných experimentov. Technologický celok je riadený pomocou programovateľného automatu, ktorý komunikuje prostredníctvom OPC serveru s vizualizáciou užívateľského rozhrania na operátorskom PC.
Literatura:
- JANOTKOVÁ,E. - Technika prostředí /Brno :VUT,1991. 1. vyd. 201 s.  ISBN 80-214-0258-X
- CHUDÝ, V., PALENČÁR, R., KUREKOVÁ, E., HALAJ, M.: Meranie technických veličín. Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 1999.
- časopisy Automa, Automatizace
- firemní literatura
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 6.1 MB ano

Hodnocení vedoucího - Ing. Daniel Zuth, Ph.D.:
Práce se zabývá tvorbou vizualizace a archivace hydraulické smyčky. První část práce se zabývá popisem SW a prostředků využívaných v automatizaci. Praktická část práce obsahuje popis tvorby vizualizace a archivace v prostředí ControlWeb a popis použitých prvků. Nedílnou součástí práce je vytvoření aplikace, která je již využívána. Práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Hodnocení oponenta - Ing. Tomáš Marada, Ph.D.:
Předložená diplomová práce se zabývá tvorbou vizualizace pro ovládání, zobrazování a záznam dat z hydraulické smyčky, která slouží pro testování ohřívačů užitkové vody. Vizualizace byla vytvořena v prostředí ControlWeb společnosti Moravské přístroje. Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Diplomantka prokázala vysokou úroveň znalostí a systematický přístup při řešení dané problematiky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=50810

Zpět na seznam