• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Demonstrační úlohy s KNX/EIB
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Martin Křivka
Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.
Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
V laboratoři programovatelných automatů je nově umístěn výukový panel s prvky KNX/EIB. Cilem prace je vytvorit s těmito prvky demonstracni ulohy. Pro vizualizaci stavu pouzijte software Control Web.
Cíle, kterých má být dosaženo:
1. Podrobně se seznamte s prvky inteligentní elektroinstalace ABB i-bus® KNX/EIB.
2. Vytvořte demonstrační laboratorní úlohy vhodné do výuky.
Klíčová slova:
KNX/EIB,   ABB,   ETS,   i-bus,   inteligentní   elektroinstalace,   výukový   panel,   ControlWeb,
DataLab IF/EIB, LOGO!, LOGO! Soft Comfort, CM EIB/KNX.
Abstrakt:
Tato diplomová   práce vznikla  jako  podpora  do výuky  předmětu   automatizace  budov na
Ústavu automatizace a informatiky fakulty Strojního inženýrství Výsokého učení technického.
Cílem práce bylo podrobně se seznámit s prvky inteligentní elektroinstalace  ABB  i-bus®
KNX/EIB  a vytvořit laboratorní úlohy vhodné do výuky. Následně pomocí komunikačího modulu
DataLab IF/EIB propojit sběrnici KNX/EIB se systémem Control Web a v tomto prostředí vytvořit
vizualizaci   stavu   těchto   přístrojů.   Dále   pomocí   komunikačního   modulu   CM   EIB/KNX   propojit
sběrnici KNX/EIB s programovatelným automatem LOGO! a vytvořit další laboratorní úlohu.
Literatura:
[1] Kunc J., Elektroinstalace krok za krokem, GRADA, 2010.
[2] Merz H., Automatizované systémy budov, GRADA, 2009.
[3] Valeš M., Inteligentní dům, ERA, 2006.
[4] http://www.abb.cz/
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 4.19 MB ano
Příloha [.txt] 12.21 MB ano

Hodnocení vedoucího - Ing. Tomáš Marada, Ph.D.:
Cílem práce bylo vytvořit demonstrační úlohy na panelu s prvky KNX/EIB včetně ukázky vizualizace v systému Control Web 6. Dalším cílem bylo panel s prvky propojit s mikrosystémem LOGO! od společnosti Siemens.

Jedna se o středně obtížnou úlohu s částí praktické realizace na panelu KNX/EIB. Student se seznámil s technologií a prvky KNX/EIB a sestavil sadu demonstračních úloh vhodných do výuky.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Hodnocení oponenta - Ing. Daniel Zuth, Ph.D.:
V práci se student seznámil nejen se sběrnicí KNX/EIB, ale i s použitými prvky v dostupném modelu. Poté student navrhl 7 demonstračních úloh, kde podrobně vysvětlil práci s výukovým panelem a SW ETS. Na závěr student úspěšně demonstroval možnost propojení sběrnice KNX/EIB s SW ControlWeb a také propojení s jednoduchým automatem LOGO!. Práce se však nevyvarovala nepřesností typu „USB spotřeba  30m“ na straně 53, nebo překlepů „sekce pro konfijuraci USB“ na str. 56. Práci doporučuji k obhajobě.

výsledná známka: B

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=50618

Zpět na seznam