• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce


Detail závěrečné práce

Název: Mikroprocesorové řízení ohřevu bazénu se slunečními kolektory
Typ: diplomová práce
Rok: 2011/2012
Student: Ing. Tomáš Kahánek
Vedoucí: prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.
Oponent: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Ústav: ÚAI
Obor studia: Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Navrhnout mikroprocesorové řízení teploty venkovního bazénu se slunečním kolektorem. Podle teploty bazénové vody a teploty vody v kolektoru zapínat čerpadlo tak aby se minimalizovala dodaná energie do čerpadla.
Cíle, kterých má být dosaženo:
Navrhnout vhodný mikroprocesor s nejnutnější elektronikou (čidla teploty, spínač čerpadla). dále sestavit program pro řízení tak aby se minimalizovala dodaná energie do čerpadla.
Klíčová slova:
Řídící jednotka, solární kolektor, trojcestný ventil, UV lampa, AVR, ATmega 644p, DS18B20.
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na návrh řídící jednotky pro provoz bazénu se solárními kolektory. Jednotka sleduje teplotu vody v bazénu i solárním kolektoru. Pomocí takto získaný dat řídí spouštění oběhového čerpadla a polohu trojcestného ventilu. V uživatelském rozhraní umožní obsluze nastavit všechny potřebné parametry potřebné k provozu. Jednotka se snaží při provozu minimalizovat energii dodanou do čerpadla.
Literatura:
J.Balátě:Automatické řízení, BEN,2004
dokumentace s solárním panelům a filtračnímu zařízení
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 1.84 MB ano

Hodnocení vedoucího - prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc.:
Student pracoval velmi aktivně a samostatně. Na konzultace byl vždy řádně připraven.

výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Hodnocení oponenta - doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.:
Je poměrně složité se vyjádřit ke splnění jednotlivých cílů zadání vzhledem k jejich definici. Na práci je jednoznačně pozitivní podstata navrhování a řešení praktické inženýrské úlohy. Obsah kapitol 2 a 3 ukazuje, že student pronikl do dané problematiky a je schopný ji úspěšně řešit. Z mého pohledu je však téma této práce řešeno na bakalářské úrovni a to i prezentovaným rozsahem. Toto konstatování uvádím s ohledem na kapitolu 5 (Software a testování). V DP měla být tato kapitola jednou z dominujících, rovněž měl být přiložen alespoň výpis programu a binární verze pro možné ověření funkcionality. Z předložené práce a popisu lze nabýt dojmu, že vše snad pracuje, jistota vzhledem k obsahu práce a přílohám zde ale není. Z tohoto důvodu musí být před komisí ona funkcionalita plně doložena, pak bych se přiklonil k hodnocení D, v opačném případě hodnocení F. Vycházím tedy z principu neuškodit, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou D / uspokojivě.

výsledná známka: D

Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=47322

Zpět na seznam