• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Závěrečné práce

Fakulta Rok
Jazyk práce
Typ práce
Hledaný text
 hledat v klíčových slovech  hledat v autorovi práce
 hledat v názvu práce  hledat ve vedoucím práce
 hledat v abstraktu  
Poznámka
- háčky, čárky, velká a malá písmena nemají na hledání vliv
- pro náhradu části řetězce použijte znak "*"

Detail závěrečné práce

Název: Návrh postupu manažera při stmelování pracovního kolektivu
Typ: diplomová práce
Rok: 2008/2009
Student: Ing. Barbora Stejskalová
Vedoucí: PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc.
Oponent: Mgr. Aleš Otisk
Fakulta: Fakulta podnikatelská
Ústav: ÚM
Obor studia: Řízení a ekonomika podniku (MGR-ŘEP-KS)
Jazyk: čeština
Stav: obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)
Charakteristika problematiky úkolu:
Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy
Cíle, kterých má být dosaženo:
Efektivita práce s lidmi
Klíčová slova:
Psychologie, sociální psychologie, sebepoznání, psychologie řízení, vedení týmů, koučování, motivace, práce v týmu, pracovní kolektiv, psychologie kolektivu, stmelování kolektivu, spolupráce, typologie osobnosti, komunikace, neverbální komunikace, konflikty.
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí se vznikem pracovního týmu a   procesem pracovního stmelení příslušníků týmu. 
Ve své teoretické části práce obsahuje seznámení a vysvětlení základních pojmů vztahujících se k dané problematice. Jedná se zejména o problematiku osobnosti manažera, teorii sociálních skupin a pracovních týmů a styly vedení a řízení týmů. Poslední kapitola obsahuje obecná doporučení základních dovedností manažera v oblasti vedení a řízení týmů. Praktická část je zaměřena na analýzu zkoumaného souboru, rozbor zjištěných skutečností s vyhodnocením.
Cílem práce je návrh takové strategie postupu managera, která vede ke stmelení pracovního kolektivu a tím i ke zvýšení efektivity práce.
Literatura:
CRKALOVÁ Anna.Jak zefektivnit práci v týmu.2007.195 s.
ISBN 978-80-247-1624-4.
FREEMANTLE David 50 maličkostí, které mají velký vliv na
motivaci a vedení týmu.2006. 125 s.ISBN 80-7261-147-X.
HERMOCHOVÁ Soňa.Hry pro dospělé.2004.159 s.
ISBN 80-247-0817-5.
JURÁČKOVÁ Iva.Manažer v sociálních službách.2007.45 s.
ISBN 978-80-7041-405-7.
KOHOUTEK Rudolf a ŠTĚPANÍK Jaroslav.Psychologie práce a
řízení.2000.223 s. ISBN 80-214-1552-5.
Důvod utajení:
Není specifikováno.

Soubor vložený studentem Velikost Veřejná verze
Hlavní dokument [.pdf] 1.01 MB ano

Hodnocení vedoucího - PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc.:
výsledná známka: A

Kritérium hodnocení Známka
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A

Hodnocení oponenta - Mgr. Aleš Otisk:
výsledná známka: A


Tip: zkrácený odkaz na závěrečnou práci je také: https://www.vutbr.cz/studium/zaverecne-prace?zp_id=19810

Zpět na seznam