• Volba rektora
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní pobyty studentů

I. Dokumenty ke stažení

II. OBECNÉ INFORMACE

Cílem studijního pobytu Erasmus+ je umožnit studentům všech typů studia absolvovat část svého studijního programu nebo zpracování diplomové práce či projektu na zahraniční univerzitě a seznámit se s kulturou, jazykem a systémem vzdělání v jiných zemích.

Zapojené země:

 • 28 zemí EU
 • 3 země ESVO (Švýcarsko do odvolání vyloučeno z programových zemí)
 • kandidátské země Turecko a Býv. jugoslávská republika Makedonie
 • studijní pobyt se realizuje na základě podepsané inter-institucionální smlouvy mezi VUT v Brně a partnerskou univerzitou
 • obě zapojené univerzity musí mít přidělený Erasmus Charter for Higher Education a Erasmus ID kód

Erasmus ID VUT: CZ BRNO01

III. PODMÍNKY ÚČASTI

Souhrnně viz:

Pravidla pro studijní pobyty programu Erasmus+

  IV. ADMINISTRATIVNÍ POSTUP

  Před pobytem

  • FAKULTA
   • odešle na hostující instituci oficiální potvrzení nominace studenta
  • STUDENT
   • podává přihlášku hostující instituci (papírovou či online dle zvyklosti školy)
   • získá akceptační dopis (povinné náležitosti akceptačního dopisu viz snímek č. 9 prezentace)
   • sestaví studijní smlouvu (Learning Agreement) na formuláři VUT nebo formálně shodný ekvivalent, zajistí podpis obou zúčastněných institucí, v minimální kreditové hodnotě dle Pravidel pro studijní pobyty Erasmus+ a Směrnice rektora č. 1/2016.
   • zajistí včasný zápis do akademického roku ročníku, v němž má studijní pobyt realizovat.
   • zajistí zadání bankovního účtu do informačního systému, není-li zadán, příp. chce-li jej student změnit (postup viz FAQ)
   • osobně navštíví Odbor zahraničních vztahů Rektorátu VUT za účelem podepsání účastnické smlouvy.
   • vyplní online test z jazyka pobytu uvedeného ve studijní smlouvě v systému Online Linguistic Support (OLS)

  Během pobytu

  Po návratu

  • STUDENT
   • odevzdá na Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT v Brně do 15 dní originál Potvrzení o délce studijního pobytu v zahraničí (Confirmation of Erasmus+ study period) - rozhodující pro určení výše grantu, příp. vrácení odpovídající částky. V datech určujících začátek a konec pobytu nesmí být přepisováno ani škrtáno
   • odevzdá výpis známek (Transcript of Records, Datenabschrift, Relevé de notes) tzn. přehledu dosažených výsledků na zahraniční instituci v termínu do 45 dní po skončení studijního pobytu, a to:
    • originál, případně kopii (dle požadavku) své fakultě
    • kopii Odboru zahraničních vztahů Rektorát VUT v Brně
     • je nutná shoda ToR s Learning Agreementem a jeho změnami, v případě nesrovnalosti dodatečné doložení jen navštěvovaných/nedokončených kurzů, příp. ekvivalentní vysvětlení
   • vyplní závěrečnou zprávu (EU Survey), k čemuž obdrží výzvu na kontaktní e-mail a to do 15 dní od doručení výzvy
   • vyplní závěrečný test z jazyka v systému OLS bez zbytečného odkladu po automatické výzvě cca v polovině posledního měsíce pobytu
   • podá žádost o uznání výsledků zahraničního studia do 30 dní od získání výpisu známek
  • FAKULTA
   • vyřídí žádost o uznání dle Směrnice rektora č. 1/2016 a vydá Potvrzení o uznání části vzdělání absolovovaného v zahraničí (Proof of Recognition)

  V. FINANCOVÁNÍ pobytu

  • STUDENT
  • Přesnou výši přidělené finanční podpory lze vypočítat pomocí kalkulačky délky pobytu a grantu.
  • Finanční podpora je pouze příspěvkem a zpravidla nepokryje veškeré náklady - předpokládá se finanční spoluúčast studenta.

  VI. Prodloužení POBYTU

  • STUDENT
   • může ze studijních důvodů požádat o prodloužení stáže podáním Žádosti o prodloužení stáže.
   • oboustranně potvrzenou žádost dodá nejpozději 30 dní před koncem stávající smlouvy Odboru zahraničních vztahů

  • OZV
   • v závislosti na rozpočtu pro daný akademický rok posoudí možnost žádosti vyhovět a případně vystaví dodatek k účastnické smlouvě

  VII. DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

  VIII. Často kladenÉ DOTAZY

  Kontakty

  STUDENTI A-J

  Bc. Tomáš Lády
  institucionální koordinátor
  tel: +420 541 145 145
  e-mail: lady@ro.vutbr.cz

  STUDENTI K-Ž

  Bc. et Bc. David Gurník
  referent programu Erasmus+
  tel: +420 541 145 116
  e-mail: gurnik@ro.vutbr.cz

  Odbor zahraničních vztahů
  Rektorát VUT v Brně
  Antonínská 548/1
  60190, Brno

  KONTAKTNÍ HODINY

  Po: 08:30 – 12:00

  Út: 08:30 – 12:00

  St: 09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

  Čt: 08:30 – 12:00

  Pá: po předchozí domluvě

  Užitečné odkazy