• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Soudní inženýrství


Zkratka: DSoIP
Typ studia: doktorský
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ph.D.
Udělovaná kvalifikace: Ph.D. v oblasti "Soudní inženýrství"
Úroveň kvalifikace: doktorský (třetí cyklus)
Akreditace od: 24.4.2008
Akreditace do: 31.3.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Úspěšně ukončené vysokoškolské studium v magisterském, případně navazujícícm magisterském studijním programu. Úspěšné absolvování přijímacích zkoušek.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů). Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Není specifikováno.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Koordinátor ECTS: -
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 06060
1SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 06060
1SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 06060
1SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 06060
2SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 06060
2SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 06060
2SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 06060
2SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 06060
3SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 06060
3SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 06060
3SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 06060
3SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 06060
4SOI (OcM)Soudní inženýrství (Oceňování majetku) 03030?
4SOI (ASN)Soudní inženýrství (Analýza silničních nehod) 03030?
4SOI (FoE)Soudní inženýrství (Forenzní ekotechnika) 03030?
4SOI (VaP)Soudní inženýrství (Posuzování vad a poruch v technice) 03030?