• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Chemie a technologie ochrany životního prostředí


Zkratka: NPCP_CHTOZP
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Chemie a technologie ochrany životního prostředí"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 20.7.2001
Akreditace do: 31.7.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář v chemických a chemicko-technologických oborech. Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Studijní program poskytuje teoretické poznatky a praktické dovednosti v oborech chemie a chemických výrob, chemie a technologie ochrany životního prostředí, založených na současném stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje jejich aplikace a rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.Absolventi se uplatní v rozvíjejícím se odvětví ochrany životního prostředí a ve všech oborech v pozici ekologů, specialistů v oblasti ochrany ovzduší, vody a zpracování odpadů, v kontrolních orgánech a inspektorátech ochrany životního prostředí, v laboratořích zaměřených na chemii a biologii životního prostředí a v mnohých výzkumných a vzdělávacích institucích zabývajících se ochranou životního prostředí.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí jsou zevrubně seznámeni s osudem organických, anorganických i organokovových polutantů v životním prostředí, a to jak tradičních, tak i nově se objevivších. Důraz je přitom položen na možnosti rozvoje a co nejširšího uplatnění technologií šetrných k životnímu prostředí. Absolventi znají technologie přípravy pitných vod z různých zdrojů a postupy čištění odpadních vod městských i průmyslových, a to včetně nejnovějších trendů v těchto oblastech. Rovněž ovládají zásady odpadového managementu při dodržení zásady maximálního využití různých druhů odpadu, a detailně se orientují v problematice racionálního využívání obnovitelných zdrojů energie.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi najdou uplatnění v rozvíjejícím se průmyslu ochrany životního prostředí a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodo-hospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1NPCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí 54660
2NPCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí 55560