• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Civil Engineering


Zkratka: N-P-E-SI (N)
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing.
Udělovaná kvalifikace: Ing. v oblasti "Civil Engineering"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Specifické požadavky na přijetí:
Uchazeč o studium ve zvoleném oboru navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství musí prokázat znalosti a vědomosti v rozsahu stanoveném příslušnou směrnicí děkana FAST VUT v Brně následujícími způsoby: vystudováním čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně, nebo jiné vysoké škole, adekvátního pro další studium vybraného studijního oboru navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství; vystudováním libovolného bakalářského studijního programu, s prokázáním dostatečných vědomostí z profilujících odborných předmětů daného oboru požadovaného pro studium v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství; složením přijímacího testu z předmětů přírodovědného zaměření (matematika, fyzika), všeobecného stavebního základu a profilujících odborných předmětů v rozsahu požadovaných znalostí pro absolventa čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství na FAST VUT v Brně nebo jiné stavební fakulty v ČR nebo zahraničí.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství se standardní délkou studia 1,5 roku je po obsahové stránce vytvořen tak, že: vyhovuje požadavkům zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; je vytvořen v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice, MŠMT ČR; vyhovuje standardům formulovaných v platných evropských dokumentech, např. Evropské směrnice 2005/36/EC, odd. 8, čl. 46 o uznávání odborných kvalifikací. Studijní program je určen pro absolventy bakalářských studijních programů univerzitních a neuniverzitních vysokých škol technického zaměření a především pak pro absolventy čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební VUT v Brně. Tento program je určen také pro absolventy čtyřletých bakalářských studijních programů technického zaměření ze zemí EU a umožňuje mobilitu studentů a absolvování části studia mezi obdobnými akreditovanými magisterskými studijními programy v rámci Stavebních fakult v ČR a univerzit v zemích EU. Členění studijního programu na studijní obory vychází a navazuje na tradice dlouhodobě zajišťovaných studijních oborů na Fakultě stavební VUT v Brně, které odpovídají svými studijními plány současné poptávce a potřebám technické praxe. Studijní plány studijního programu jsou koncipovány pro šest oborů: Pozemní stavby; Konstrukce a dopravní stavby; Vodní hospodářství a vodní stavby; Management stavebnictví; Stavebně materiálové inženýrství; Realizace staveb. SZZ se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a odborné rozpravy vztahující se k předmětům studijního programu. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství je, aby absolvent tohoto programu nalezl uplatnění ve vystudovaném oboru; dokázal tvůrčím způsobem rozvíjet studiem získané vědomosti; obstál v konkurenci absolventů obdobných vzdělávacích institucí nejen v regionu ČR ale i v zemích EU; mohl být autorizován podle zákona č. 360/1992 jako autorizovaný inženýr; disponoval potřebnou jazykovou vybaveností; mohl pokračovat ve studiu v doktorských studijních programech; získal potřebné teoretické, odborné a praktické poznatky a dovedností z oblasti stavebního inženýrství, které jsou založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikací a na rozvíjení schopnosti k samostatné tvůrčí činnosti studentů tohoto studijního programu.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru. Je oprávněn používat titul "inženýr" (ve zkratce Ing.) před jménem.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tedy připraven na svoje inženýrské působení v praxi. Jako vysoce kvalifikovaný odborník je schopen zastávat a úspěšně se uplatnit ve vysokých inženýrských i manažerských funkcích, je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu objektů, ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění předepsané praxe) může absolvent navazujícího magisterského studijního programu Stavební inženýrství získat autorizaci. Je schopen řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za jejich kvalitu. Je také schopen nést odpovědnost za odborné řízení jednotlivců a skupin.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Ve svém vzdělávání může dále pokračovat v doktorském studijním programu, kde může získat titul Ph.D. Doktorské studium, vzhledem k jeho vybavení znalostmi cizích jazyků v oblasti své odbornosti, může studovat jak v ČR, tak v zahraničí.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: prof. Ing. Ivailo Terzijski, CSc.
Koordinátor ECTS: Ing. Lucie Vendlová, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1S (KSS)Building Constructions (Building Constructions Design) 481260
1S (TZB)Building Constructions (Building Services) 60060
1S (NPS)Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis) 60060
1MBuilding Material Engineering 501060
1RConstruction Technology 57360
1KConstructions and Traffic Structures 372360
1VWater Management and Water Structures 481260
2S (KSS)Building Constructions (Building Constructions Design) 102030?
2S (TZB)Building Constructions (Building Services) 23730?
2S (NPS)Building Constructions (Structural Engineering Design and Analysis) 23730?
2MBuilding Material Engineering 171330?
2RConstruction Technology 24630?
2K (DST)Constructions and Traffic Structures (Traffic Structures) 181230?
2K (KON)Constructions and Traffic Structures (Constructions) 181230?
2VWater Management and Water Structures 181230?