• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Architektura a urbanismus


Zkratka: ARCHURB
Typ studia: magisterský navazující
Fakulta: Fakulta architektury
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Ing. arch.
Udělovaná kvalifikace: Ing. arch. v oblasti "Architektura a urbanismus"
Úroveň kvalifikace: magisterský navazující (druhý cyklus)
Akreditace od: 29.2.2012
Akreditace do: 30.11.2020
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí do magisterského studijního programu je ukončení bakalářského studijního programu vyhovujícího čl. 46 Evropské směrnice 2005/36/EC o vzdělávání architekta.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Příprava absolventa - architekta, jako odborníka - tvůrčího pracovníka, který v celém komplexu své profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Důsledně je dbáno toho, aby získané vzdělání vytvořilo základní předpoklady k činnostem, které budou splňovat všechny atributy optimální tvorby životního prostředí a principů trvale udržitelného rozvoje.
Klíčové výsledky učení:
Studijní program je zaměřen na zajištění takového stupně absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné způsobilosti v procesu autorizace - při vstupu do České komory architektů, prokázal požadované znalosti a dovednosti.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: prezenční studium
Garant programu: Ing. arch. Jan Kratochvíl
Koordinátor ECTS: Ing. arch. Jan Kratochvíl
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1ARCHURB (ARCH)Architektura (bez zaměření) 223860
2ARCHURB (ARCH)Architektura (bez zaměření) 431760