• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Základy teorie kategorií

Kód předmětu: FSI-9TKD
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Není specifikováno.
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Není specifikováno.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Studenti budou obeznámeni se základními principy teorie kategorií a s možnostmi aplikací těchto principů, a to zejména v informatice. Získané vědomosti pak budou moci využít při řešení konkrétních problémů ve svojí specializaci.
Doporučená nebo povinná literatura:
M. Barr, Ch. Wells: Category Theory for Computing Science, Prentice Hall, New York, 1990
J. Adámek, Matematické struktury a kategorie, SNTL, Praha, 1982
B.C. Pierce, Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
B.C. Pierce: Basic Category Theory for Computer Scientists, The MIT Press, Cambridge, 1991
R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991
R.F.C. Walters, Categories and Computer Science, Cambridge Univ. Press, 1991
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Studenti musejí složit zkoušku, skládající se z písemné a ústní části. Během zkoušky bude zhodnocena znalost základních pojmů a jejich vlastností i schopnost užití teoretických vědomostí pro řešení konkrétních problémů.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Není specifikováno.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Protože se jedná o přednášku, která je nepovinná, nebude výuka kontrolována.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
Osnova: 1. Grafy a kategorie
2. Algebraické struktury jako kategorie
3. Konstrukce na kategoriích
4. Vlastnosti objektů a morfismů
5. Součiny a součty objektů
6. Objekty přirozených čísel a deduktivní systémy
7. Funktory a diagramy
8. Funktorové kategorie, gramatiky a automaty
9. Přirozené transformace
10.Limity a kolimity
11.Adjungované funktory
12.Kartézsky uzavřené kategorie a typovaný lambda-kalkul
13.Kartézsky uzavřená kategorie Scottových domainů

Zařazení předmětu ve studijních programech