• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Empirické modely

Kód předmětu: FSI-9EMM
Akademický rok: 2017/2018
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Empirický model, vyrovnání dat, rezidua, adekvátní model
Způsob realizace výuky:
Není specifikováno.
Prerekvizity:
Základní a výběrové statistické soubory, binomocké a Poissonovo rozdělení, rozdělení aritmetických průměrů, rozdělení spojité náhodné proměnné, testy hypotéz
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět Empirické modely má seznámit studenty s matematicko-statistickými postupy zpracování pozorovaných dat.
Seznámí se s analýzou rozptylu aplikovanou na koficienty regresní funkce a s analýzou reziduí. Důraz je kladen na posouzení vhodnosti modelu.
Doporučená nebo povinná literatura:
K. Zvára: Vícerozměrné statistické metody. SNTL/ALFA, Praha 1987
B. Maroš: Empirické modely I, Brno, 1989
J. Anděl_: Matematická statistika. SNTL/ALFA, Praha 1978
K. Zvára: Regresní analýza. Academia, Praha 1989
D. M. Himmelblau: Process Analysis by Statistical Methods. John Wiley&Sons,New York 1969
Vícerozměrné statistické metody: Vícerozměrné statistické metody. SNTL/ALFA, Praha 1987
B. Maroš: Empirické modely I. PC-DIR, Brno 1998
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zkouška je ústní.
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu Analýza inženýrského procesu je seznámit studenty s
matematicko-statistickými postupy zpracování pozorovaných dat.
Seznámí se s analýzou rozptylu aplikovanou na koficienty regresní
funkce a s analýzou reziduí. Důraz je kladen na adekvátnost modelu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Není specifikováno.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 20 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Josef Bednář, Ph.D.
Osnova: 1.Pojem lineární modely. Linearizace nelineárního modelu.
2. Lineární modely s jednou nezávisle proměnnou. Metoda
nejmenších čtverců.
3. Analýza rozptylu. Rozptyl koeficientů .
4. Rozptyl vypočtených hodnot
5. Analýza rozptylu vzhledem k adekvátnosti modelu.
6. Interval spolehlivosti pro koeficienty.
7. Pás spolehlivosti.
8. Toleranční pásy
9. Oblast spolehlivosti.
10. Lineární model s více proměnnými.
11. Rezidua.

Zařazení předmětu ve studijních programech