• Noc vědců 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Modulový specializovaný ateliér M5

Kód předmětu: FA-A5Z
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů: 16 
Výsledky učení předmětu:
Absolvováním předmětu, odevzdáním celého kompletu samostatně vypracovaného projektu nebo teoretické práce, prokáže student všestrannou orientaci v problematice zvoleného tématu svoji připravenost využít získané teoretické a praktické dovednosti dosavadního studia a umí je konceptuálně uplatnit při architektonickém i urbanistickém navrhování.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Předpokladem k úspěšnému zvládnutí předmětu je absolvování předmětů předešlého studia, které zvýrazňují logiku a hierarchii nezbytných informací a zkušeností pro práci tvůrčího architekta. Ateliérová projekt je úvodní semestrální projekt studia magisterského studijního programu, zahájení prací na projektu je podmíněno řádně ukončeným bakalářským studiem a absolvováním povinné projekční praxe.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem. Tématicky odpovídají náplni jednoho ze šesti modulů. (M1-Architektura města, M2-Veřejné stavby, M3-Architektura technické civilizace, M4-Architektonická tvorba v historickém prostředí, M5-postindustriální město…, M7-architektonický prostor-interiér). Moduly jsou vypisovány na každý akademický rok. Jsou uvedeny ve studijním programu.
Doporučená nebo povinná literatura:
odborné archtektonické časopisy (CS)
Jan Gehl; Život mezi budovami (1998) (CS)
Gehl, J. , Gemzoe, L. : Nové městské prostory (CS)
Camillo Sitte: Stavba měst podle uměleckých zásad (1889) (CS)
Léon Krier: Architektura: volba nebo osud (2001) (CS)
Jiří Hrůza, Jiří Zajíc: Vývoj urbanismu I.a II.díl (CS)
Dieter Prinz: Staedtebau , Band 1 a 2 (DE)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Ateliérová práce je posuzována na společných kritikách studentů a pedagogů, závěrečné hodnocení vedoucího práce klasifikovaným zápočtem sleduje nejen obsahovou kvalitu výsledné odevzdané práce, ale také její presentaci i obhajobu a aktivitu na kritikách.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Semestr je rozdělen do časových úseků vymezených konání kritických diskusí nad rozpracovaným projektem, kterých se účastní kromě všech studentů a učitelů i pozvaní specialisté.
Cíl:
Cílem předmětu je na zvoleném tématu samostatnou prací ve formě urbanistické studie nebo teoretické práce /esej, pojednání/ ukázat ve všech významných souvislostech problematiku související s vývojovou fází postindustriálního města /nebo urbanizované krajiny/.Studiem teoretických podkladů a srovnatelných příkladů spolu s hodnocením průzkumů vybrat hlavní problémy související se zadáním, stanovit teoretická východiska alternativ pro vlastní koncept prostorového a funkčního uspořádání. Vybrané řešení vypracovat v odpovídající grafické i digitální podobě s podpůrnou argumentací pro obhájení návrhu, přesvědčivá forma presentace.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Diplomový projekt je samostatnou prací studenta průběžné kontroly jsou spojeny s povinnou aktivní účastí na kritikách. Je v zájmu studenta svoji práci konsultovat s vedoucím práce, případně se specialisty ze školy i externisty.

Typ (způsob) výuky:

Projekty a atel.: 156 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
doc. Ing. arch. Karel Havliš
doc. Ing. arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
Ing. arch. Jan Kristek, Ph.D.
prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech