• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie

Kód předmětu: FSI-0KD
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1, 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Předmět "Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie" umožňuje studentům
získat lepší představivost a znalosti potřebné k úspěšnému zvládnutí látky
konstruktivní geometrie. Jedná se zejména o zvládnutí základů Mongeova
promítání a pravoúhlé axonometrie a znalost běžně užívaných konstrukcí
kuželoseček.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Studenti musí znát základy středoškolské matematiky, zejména geometrie.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Výuka je zaměřena na doplnění a prohloubení těch partií deskriptivní geometrie, které působí studentům největší potíže v prvním ročníku studia na FSI. Absolvování tohoto předmětu by mělo posluchačům usnadnit přechod ze střední školy na vysokou školu, včetně zvládnutí zápočtových testů v prvním semestru.
Do programu jsou zahrnuty zejména základy pravoúhlého promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny, základy pravoúhlé axonometrie a speciální konstrukce kuželoseček.
Obsah je modifikován podle aktuálních potřeb a požadavků studentů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Urban, A.: Deskriptivní geometrie, , 0
L. Seichter: Konstruktivní geometrie, , 0
Borecká, K. a kol.: Konstruktivni geometrie, , 0
Paré, E. G. - Loving, R. O. - Hill, I. L.: Descriptive Geometry, Macmillan Comp, 7th edition (1969).
Paré, E. G. - Loving, R. O. - Hill, I. L.: Descriptive Geometry, Macmillan Comp, 7th edition (1969).
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Zápočet se uděluje na základě účasti ve cvičení.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu "Vybrané kapitoly z deskriptivní geometrie" je objasnění
těch partií deskriptivní geometrie, které působí posluchačům největší
potíže při studiu předmětu "Konstruktivní geometrie".
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrola účasti pouze ve cvičení, neúčast možno nahradit písemnou prací.

Typ (způsob) výuky:
Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Milana Faltusová
doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
Osnova: 1. Kuželosečky - základní konstrukce.
2. Kuželosečky - speciální konstrukce.
3. Kuželosečky a osová afinita.
4. Afinita mezi kružnicí a elipsou.
5. Mongeovo promítání - základní i speciální úlohy.
6. Mongeovo promítání - pomocné průmětny a jiné.
7. Aplikace příkladů v Mongeově promítání.
8. Pravoúhlá axonometrie - základní i speciální úlohy.
9. Pravoúhlá axonometrie - zobrazování těles a ploch.
10. Elementární tělesa a plochy - různá zobrazení.
11.Průsečíky ploch s přímkou,řezy,3.průmětna.
12.Řešení příkladů dle přání studentů.
13.Řešení příkladů dle přání studentů.

Zařazení předmětu ve studijních programech

25.04.2017 08:45:31
php 0.16s, sql 0.08s
shreck2, cdbx3