• Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Expertní systémy

Kód předmětu: FSI-VEX
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinný
Typ studia: magisterský navazující (druhý cyklus)
Ročník: 2
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Znalost základních principů činnosti a tvorby expertních systémů. Schopnost výběru a aplikace vhodného nástroje pro tvorbu expertního systému.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Matematická logika, teorie množin, teorie pravděpodobnosti, základy umělé inteligence.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je věnován následujícím tématům: Architektura a vlastnosti expertních systémů. Reprezentace znalostí a inferenční mechanismy. Reprezentace a zpracování neurčitosti. Fuzzy logika, lingvistické modely, fuzzy expertní systémy. Nástroje pro tvorbu expertních systémů. Získávání znalostí, strojové učení. Charakteristiky a ukázky vybraných expertních systémů. Příklady aplikací expertních systémů.
Doporučená nebo povinná literatura:
Giarratano, J., Riley, G. Expert Systems. Principles and Programming. Boston, PWS Publishing Company 1998. (EN)
Mařík, V. a kol. Umělá inteligence (1, 2, 4). Praha, Academia 1993, 1997, 2003. (CS)
Jackson, P. Introduction to Expert Systems. Harlow, Addison-Wesley 1999. (EN)
Berka, P. a kol. Expertní systémy. Skripta. Praha, VŠE 1998. (CS)
Siler, W., Buckley, J.J. Fuzzy Expert Systems and Fuzzy Reasoning. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc. 2005. (EN)
Kelemen J. a kol. Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS. Praha, Grada 1999. (CS)
Berka, P. Dobývání znalostí z databází. Praha, Academia 2003. (CS)
Mitchell, T. M. Machine Learning. Singapore, McGraw-Hill 1997. (EN)
Negnevitsky, M. Artificial Intelligence. A Guide to Intelligent Systems. Harlow, Addison-Wesley 2005. (EN)
Jackson, P. Introduction to Expert Systems. Harlow, Addison-Wesley 1999. (EN)
Negnevitsky, M. Artificial Intelligence. A Guide to Intelligent Systems. Harlow, Addison-Wesley 2005. (EN)
Bratko, I. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Pearson Education 2011. (EN)
Polák, J. Prolog. Praha, Grada 1992. (CS)
Merrit, D. Building Expert Systems in Prolog. Berlin, Springer-Verlag 1989. http://www.amzi.com/ExpertSystemsInProlog/index.htm (EN)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení:
Požadavky pro zápočet: aktivní účast ve cvičeních, zpracování jednoduchých aplikací expertních systémů.
Zkouška: písemný test (jednoduché příklady a otázky z teorie), ústní zkouška.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Cílem předmětu je, aby studenti pochopili principy činnosti expertních systémů a osvojili si základy znalostního inženýrství.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Kontrolována je účast na cvičeních. Zameškaná výuka může být nahrazena zpracováním zadaných úloh.

Typ (způsob) výuky:
Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.
Osnova: 1. Úvod do systému CLIPS – fakty, šablony, pravidla, vzory, proces inference.
2. Funkce v CLIPSu, definice uživatelských funkcí.
3. Charakteristické znaky a struktura expertních systémů, oblasti aplikace.
4. Pravidlové expertní systémy.
5. Základy jazyka Prolog.
6. Tvorba expertních systémů v Prologu.
7. Expertní systémy založené na nepravidlové a hybridní reprezentaci znalostí.
8. Pravděpodobnostní přístupy ke zpracování neurčitosti, Bayesovské sítě.
9. Zpracování neurčitosti pomocí faktorů jistoty a Dempster-Shaferovy teorie.
10. Fuzzy přístupy ke zpracování neurčitosti.
11. Fuzzy expertní systémy.
12. Proces tvorby expertního systému, znalostní inženýrství.
13. Získávání znalostí z dat.
Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: Ing. Petr Krček, Ph.D.
Osnova: 1. Seznámení se systémem CLIPS, fakty a pravidla.
2. Šablony, řešení úloh v CLIPSu.
3. Definice a použití funkcí v CLIPSu.
4. Tvorba expertního systému v CLIPSu.
5. Seznámení s jazykem Prolog.
6. Řešení úloh v jazyku Prolog.
7. Tvorba expertních systémů v Prologu.
8. Systém FEL-Expert.
9. Systém HUGIN.
10. Implementace faktorů jistoty v CLIPSu.
11. Systém EXSYS.
12. Systém LMPS.
13. Vyhodnocení semestrálních projektů.

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech

30.04.2017 14:55:32
php 0.13s, sql 0.06s
shreck3, cdbx1