• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra
  • Zvut.cz

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Ateliér velké stavby - DŮM A MÍSTO

Kód předmětu: FA-AT2
Akademický rok: 2016/2017
Typ předmětu: povinně volitelný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2
Semestr: letní
Počet kreditů: 11 
Výsledky učení předmětu:
Úspěšným absolvováním student získá schopnost navrhovat velké stavby složitějších provozních a konstrukčních vazeb řešené v širším kontextu
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Zápis do ateliéru předpokládá znalosti navrhování staveb a pozemního stavitelství. Navíc dle vypsaného tématu zadání také znalosti řešené typologie.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Ateliérová tvorba je hlavním a nosným prostředkem výuky architektury. Je založena na metodě "learning by doing" tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem.
Doporučená nebo povinná literatura:
Ernst Neufert : Navrhování staveb, normy a předpisy související s tématem zadání (CS)
aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Způsob a kritéria hodnocení:
Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Projekt podle typu zadání konzultují odborníci z Ústavu stavitelství a techniky staveb, případně další odborníci z praxe. Ateliérový projekt je ve fázích rozpracování předveden na kritikách a průběžně hodnocen podle předem stanovených kriterií.
Ateliérová práce je klasifikována stupnicí známek ECTS.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonického návrhu velké stavby se složitějšími požadavky na provoz a konstrukci objektu řešeného v širším kontextu místa (se základními urbanistickými vazbami).
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Povinná účast na kritických diskusích a dodržení předem stanoveného termínu odevzdání projektu.

Typ (způsob) výuky:

Projekty a atel.: 104 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: doc. Ing. arch. Ivo Boháč, Ph.D.
Ing. arch. Josef Dundáček
Ing. arch. Luboš Františák, Ph.D.
Ing. arch. Nicol Galeová
Ing. arch. Jan Hora
doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc.
Ing. arch. Petr Hýl
doc. Ing. arch. Josef Kiszka
Ing. arch. Jiří Marek
Ing. Michal Palaščák
MgA. Svatopluk Sládeček
Ing. arch. Ing. Jiří Vítek
Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D.

Zařazení předmětu ve studijních programech