• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Konstrukční inženýrství


Zkratka: M-KSI
Zaměření: -
Délka studia: 2 roky
Program: Strojní inženýrství
Fakulta: Fakulta strojního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 1.9.2004
Akreditace do: 31.8.2022
Profil oboru:
Obor konstrukční inženýrství je určen širokému spektru posluchačů, především konstrukčního směru. Koncepce studia vychází ze syntézy univerzálních technologií počítačového navrhování, numerické simulace a aplikovaných věd. Obor se dotýká téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře, přičemž se soustřeďuje především na vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy a simulace, výrobu prototypů, diagnostiku a testování strojních soustav. Nedílnou součástí studia jsou jak předměty prohlubující fundamentální znalosti z oblasti strojírenství, tak i předměty podporující celý návrhový proces jako např. řízení projektu. Studium se nezaměřuje jen na jednu oblast strojírenství, ale nabízí základní teoretické metody a aplikační principy použitelné pro řešení široké oblasti strojírenských problémů a úloh v praxi. Studenti tak snadno naleznou uplatnění ve všech odvětvích strojírenského průmyslu.

Studium je projektově orientované, přičemž důraz je kladen na praktickou aplikaci získaných teoretických znalostí a efektivní využití návrhářských nástrojů ve vývojové etapě produktu (Autodesk Inventor, Catia, Creo, Rhrinoceros, Geomagic, Ansys, Adams a další). Cílem projektové výuky je využít a rozšířit teoretické vědomosti studenta při řešení projektů pomocí týmové práce. Projektová výuka se soustřeďuje na hlubší pochopení problémové situace a samostatnou činnost studenta vedoucí k vyřešení zadaného úkolu. V první fázi jsou studentům poskytnuty teoretické informace formou blokové výuky, kde studenti získají vědomosti z oblasti tribologie, technické diagnostiky, inženýrských analýz a počítačového navrhování. Následně v rámci projektově orientované výuky probíhá práce v týmech na zadaných projektech. V prvním semestru slouží projekty k praktickému ověření obecně známých principů s použitím teoretických vědomostí (např.: chování prutových konstrukcí, ověření teorie hydrodynamického mazání, nebo šíření hluku a vibrací). V následujících semestrech jsou zadávané úkoly zaměřeny na realizaci komplexních interdisciplinárních problémů, které vyžadují multioborové teoretické znalosti a na rozvoj schopnosti studentů interpretovat dosažené výsledky daného projektu. Studenti ve všech fázích projektově orientované výuky pracují s využitím interních i externích materiálových zdrojů, dostupných laboratoří a dílen a konzultují danou problematiku pod vedením odborného garanta.

Náplň jednotlivých předmětů odráží vznik nových a rychle se vyvíjejících technologií a interdisciplinárních vědních oborů, jako jsou např.:
  • 3D digitalizace a reverzní inženýrství,
  • nastupující vědy a technologie, včetně mikro- a nanotechnologií,
  • rapid prototyping a technologie výroby plastových prototypů,
  • inženýrské analýzy a simulace s využitím metody konečných prvků.
Klíčové výsledky učení:
Studenti získají komplexní znalosti pro navrhování strojních uzlů a zařízení. Absolventi oboru dokáží vytvářet a používat 3D digitální data pro návrh, simulaci a výrobu finálních produktů. Při inovaci strojírenských dílů dokáží aplikovat pokročilé přístupy reverzního inženýrství a technické diagnostiky. Díky projektově orientované výuce mají praktické zkušenosti s řešením multidisciplinárních problémů včetně experimentálního ověření a validace výsledků.
Profesní profil absolventů s příklady:
Předností oboru Konstrukční inženýrství jsou pokrokové technologie, univerzálnost, flexibilita a velmi dobrý teoretický základ pro doktorské studium nebo praxi. Absolventi najdou uplatnění jako projektanti, konstruktéři a návrháři, členové a vedoucí projekčních týmů, obchodníci v oblasti strojírenství, CA systémů a dalších softwarových produktů, projektoví manažeři a vývojoví specialisté. Studenti se zájmem o vědeckou činnost a další vzdělávání mohou pokračovat v doktorském studijním programu.
Garant oboru: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ZEM Měření a experiment cs  4  zimní P zá,zk   ano
FSI-ZSY-A Metoda konečných prvků - ANSYS Classic en  5  zimní P kl   ano
FSI-ZM1 Parametrické modelování - Inventor, C... cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ZRS Řízení projektu cs  3  zimní P kl   ano
FSI-ZTR Tribologie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ZKP Týmový projekt cs  5  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0ZP Aventics pneumobil racing cs  3  zimní VN kl   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ZDI Diagnostické systémy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ZIP Konstrukční projekt cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ZAW Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench cs  5  letní P kl   ano
FSI-ZNV Nastupující vědy a technologie cs  3  letní P zk   ano
FSI-ZM2 Reversní inženýrství a modelování ploch cs  5  letní P kl   ano
FSI-ZAE Řízení strojů a procesů cs  2  letní P kl   ano
FSI-QVP Virtuální prototypy cs  5  letní P zá,zk   ano
FSI-ZSE Základy vědecké a odborné práce cs  3  letní P kl   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-0PPZ Průmyslový projekt (M-KSI) cs  3  letní VN kl   ne
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ZAT Aditivní technologie cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ZDP Diplomový projekt I (M-KSI) cs  6  zimní P kl   ano
FSI-ZKR Inženýrský projekt cs  5  zimní P kl   ano
FSI-ZOK Ocelové konstrukce cs  5  zimní P zá,zk   ano
FSI-ZPP Plastové prototypy cs  5  zimní P kl   ano
FSI-ZRI-A 3D optická digitalizace a inspekce st... en  6  zimní P zá,zk   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-VG0 Základy grafického programování v Lab... cs  3  zimní VN   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-ZD5 Diplomový projekt II (M-KSI, M-PDS) cs  24  letní P   ano
FSI-ZD6 Seminář k diplomové práci (M-KSI, M-PDS) cs  4  letní P   ano

Volitelný (nepovinný)
FSI-TAI Analýza inženýrského experimentu cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-RDO Modelování a simulace cs  3  letní VN kl   ano
FSI-TNM Numerické metody analýzy obrazů cs  4  letní VN zá,zk   ano
FSI-MZH Základy hydroelasticity cs  4  letní VN zá,zk   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FSI-7AZ Angličtina - zkouška B1 en  0? celoroční P zk   ano