• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Řízení rizik chemických technologií


Zkratka: RCH
Zaměření: bez zaměření
Délka studia: 2 roky
Program: Rizikové inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 16.10.2009
Akreditace do: 31.8.2019
Profil oboru:
Cílem studia je vychovávat absolventy, kteří na základě rozvoje inženýrských přístupů budou připraveni navrhovat taková opatření u nových chemických technologií a procesů, aby tyto byly bezpečné; u existujících technologií zjišťovat a analyzovat rizika vzniku negativního jevu a navrhovat opatření pro jejich minimalizaci.
Klíčové výsledky učení:
V rámci studia studenti získají speciální znalosti a dovednosti z oblasti,
• metodologie zjišťování rizik technických a ekonomických objektů,
• kategorizace poruch, jejich důsledků a kategorizace kolektivních dopadů,
• metod používaných při studiích rizik a jejich důsledků,
• metod modelování inženýrských úloh,
• řízení rizika technických a ekonomických objektů,
• legislativy v oblasti rizik, práva, soudního znalectví, bezpečnosti a odpovědnosti.

Odborné a speciální znalosti a dovednosti získají v oblasti
• zjišťování zdrojů rizik a odhalování rizikových faktorů chemických technologií, procesů a při nakládání s chemickými látkami, a to v souvislosti s výrobou, zpracováním, skladováním, přepravou apod.,
• monitorování a modelování negativních jevů,
• posuzování rizik od jednotlivých rizikových faktorů u chemických technologií a procesů,
• analýzy možných důsledků negativního jevu při chemických technologických procesech,
• návrhů opatření na omezování zdrojů rizik a na vytváření takových podmínek, aby zdroje rizik u chemických procesů nebyly aktivovány a snižovala se pravděpodobnost vzniku ohrožení,
• vypracovávání strategií a postupů, jak řešit vzniklé krizové situace v případech, kdy negativní jev nastane.

Základní znalosti a dovednosti získají z oblasti ekonomie, řízení, managementu, práva a dále legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení a ochrany při mimořádných událostech.
Profesní profil absolventů s příklady:
Absolventi budou připraveni pro výkon profesí spojených s plánováním a řízením výroby, bezpečnosti práce a ochrany zaměstnanců, ochrany technologických zařízení v odvětvích, které využívají chemické technologie jako např. průmysl, zemědělství anebo odvětví, ve kterých dochází k nakládání s chemickými látkami, obchod, doprava apod. Uplatnění najdou u řady firem výrobního i nevýrobního charakteru na odborně náročných pozicích a též jako soudní znalci podle zákona č. 36/1967 Sb. v základním oboru Chemie, odvětví Chemická odvětví různá, se zvláštní specializací Rizika činností v chemickém průmyslu.
Garant oboru: prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2SAAE Aplikovaná ekonometrie cs  4  zimní P kl   ano
ÚSI-2SAMZ Matematické základy analýzy rizika cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAPZ Právní znalosti cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAPS Předdiplomový seminář cs  1  zimní P   ano
ÚSI-2SAFO Řízení rizik ve firmách a organizacích cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SAMJ Systém managementu jakosti a envirome... cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SASM Systémová metodologie cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2SASP Systémové pojetí rizikového inženýrství cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2SBAS Analýza, posouzení a ošetření rizik t... cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBBR Bezpečnost a rizikové chování cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-2SBIS Informační systémy a technologie cs  4  letní P kl   ano
ÚSI-2SBMM Matematické modely rozhodování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPM Podnikový management cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPA Pokročilé metody analýz a modelování cs  4  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2SBPS Předdiplomový seminář cs  1  letní P   ano
ÚSI-2SBSI Soudní inženýrství cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2CCAR Analýza rizik cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2CCBI Bezpečnostní inženýrství cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2CCIR Chemicko-inženýrská rizika cs  2  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2CCNL Chemie nebezpečných látek cs  6  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2CCPH Prevence závažných chemických havárií cs  4  zimní P zá,zk   ano
ÚSI-2CCSP Semestrální projekt cs  10  zimní P   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-2CDDP Diplomový projekt cs  15  letní P   ano
ÚSI-2CDCI Chemické inženýrství cs  6  letní P zá,zk   ano
ÚSI-2CDTE Technologie chemického průmyslu a jad... cs  3  letní P zá,zk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-2CDBO Management bezpečnosti a ochrany cs  2  letní PV 2 ano
ÚSI-2CDSZ Procesní stroje a zařízení cs  2  letní PV 2 ano

Skupiny volitelných předmětů
2 povinnost: 2 předměty  
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinně volitelný
ÚSI-2SDAJ Angličtina pro rizikové inženýrství cs  4  celoroční PV zk 1 ano
ÚSI-2SDNJ Němčina pro rizikové inženýrství cs  4  celoroční PV zk 1 ano

Skupiny volitelných předmětů
1 povinnost: 1 předmět