• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Soudní inženýrství


Zkratka: SOI
Zaměření: Posuzování vad a poruch v technice
Délka studia: 4 roky
Program: Soudní inženýrství
Fakulta: Ústav soudního inženýrství
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 24.4.2008
Akreditace do: 31.3.2020
Profil oboru:
Cílem studia doktorského studijního programu P 3917 Soudní inženýrství je příprava studentů pro vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na zkoumání příčin, průběhu a důsledků negativních technických jevů nejrůznějších technických oborů a dále příprava studentů na výzkumnou a vývojovou činnost zaměřenou na rozvoj metod, založených na vědeckém základě, které se uplatňují při objasňování těchto negativních technických jevů, při ekonomickém hodnocení důsledků těchto jevů i při ekonomickém hodnocení majetku. Tato činnost bude prováděna jak z hledisek potřeb státních orgánů (justice, policie, orgánů státní správy apod.) tak i z hledisek privátního sektoru (podniků příp. občanů).
Výše uvedený cíl vyplývá z požadavků praxe, kdy rozvoj vědy a techniky vyžaduje výchovu vědeckých pracovníků, kteří se budou podílet na rozvoji nových vědeckých metod použitelných pro znaleckou i expertizní činnost v různých technických oborech.
Klíčové výsledky učení:
Není specifikováno.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc.
Vypsaná témata doktorského studijního programu:
 1. Posouzení vad a poruch struktury betonu s ohledem na životnost konstrukce

  Životnost stavebních objektů a jejich jednotlivých částí závisí na technologickém provedení podle předepsaných postupů a kvalitě jakéhokoli materiálu, který se v objektu nachází. Každý materiál postupem času degraduje, což představuje vážné riziko pro další časové trvání stavby. Pórová struktura betonu je důležitým parametrem, který ovlivňuje nejen trvanlivost, ale i fyzikální a mechanické vlastnosti cementových kompozitů, a tedy i betonových konstrukcí obecně. Dizertační práce se bude zabývat analýzou skladby pórové struktury betonu, hodnocením vad a poruch včetně jejich predikce s využitím kvalitativních a kvantitativních přístupů. Identifikace a vyhodnocení rizika vzniku trhlin bude provedena s ohledem na životnost konstrukce.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.
 2. Posouzení vlivu poškození zděných konstrukcí na hodnotu stavby

  Poškození zděných konstrukcí a jeho vliv na hodnotu objektu je velmi častý jev, se kterým je možné se setkat jak při oceňování nemovitostí značného stáří, tak i u později vybudovaných objektů. Značně složitý problém dále představuje zohlednění tohoto poškození při ocenění nemovitosti a při stanovení zbytkové životnosti objektu. Práce se bude zabývat možným poškozením zděných objektů a vlivu tohoto poškození na hodnotu stavby. Následně pak budou hledána vhodná řešení odstranění těchto poruch, kdy hlavním kritériem je efektivnost sanací. Účinnost sanace je nutné posoudit po stránce technologické proveditelnosti, účinnosti a efektivnosti vynaložených nákladů.

  Školitel: Vymazal Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS01 Doktorský seminář I cs  0? zimní P kol   ano
ÚSI-DSC01 Soudní inženýrství - obecná metodika cs  0? zimní P drzk   ano
ÚSI-DSB01 Základy práva pro znaleckou činnost cs  0? zimní P drzk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS02 Doktorský seminář II cs  0? letní P kol   ano
ÚSI-DSA02 Pravděpodobnost a matematická statistika cs  0? letní P drzk   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSD06 Bezpečnost strojů a zařízení - systém... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD07 Elektrické komponenty pohonných soust... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD11 Psychologie a socilogie v soudním inž... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD02 Radiační a diagnostické metody ve zku... cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD01 Technologie sanace betonů cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD05 Teorie a stavba obráběcích strojů cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD04 Teorie a stavba tvářecích strojů cs  0? letní PV drzk   ano
ÚSI-DSD12 Využití metod analýzy rizika v soudní... cs  0? letní PV drzk   ano
 


Ročník 1, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSB02 Právní aspekty vědecké práce cs  0? celoroční P kol   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS03 Doktorský seminář III cs  0? zimní P kol   ano

Povinně volitelný
ÚSI-DSE04 Speciální metodika soudního inženýrst... cs  0? zimní PV drzk   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS04 Doktorský seminář IV cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 2, celoroční

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSJ01 Cizí jazyk pro doktorské studium cs  0? celoroční P drzk   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS05 Doktorský seminář V cs  0? zimní P kol   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS06 Doktorský seminář VI cs  0? letní P kol   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
ÚSI-DSS07 Doktorský seminář VII cs  0? zimní P kol   ano