• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby


Zkratka: K
Zaměření: -
Délka studia: 1.5 roků
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Třísemestrální navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby navazuje na čtyřleté bakalářské studium technického zaměření. Studium je nejprve oborové, během prvního ročníku se studium dělí na dvě zaměření, Konstrukce a Dopravní stavby.
V průběhu oborového bloku studia si student osvojuje nejnovější vědecké i technické poznatky v komplexu jejich vzájemných oborových souvislostí a je veden k samostatné tvůrčí inženýrské práci. Získané znalosti v jednotlivých předmětech aplikuje na individuálně zadaných stavebně – technických úlohách v problematice daného oboru studia. Důraz je kladen na samostatnou tvůrčí inženýrskou práci. Po absolvování oborového bloku je schopen samostatně řešit i náročné odborné problémy a je tak připraven na svoje užší zaměření studované v následném bloku navazujícího magisterského studia.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby, oborového bloku bez zaměření, získá vysoce specializované (teoretické I odborné) znalosti ve studovaném oboru. Získané znalosti je schopen aplikovat při řešení problematiky daného studijního oboru.
Je schopen v rámci získaných dovedností samostatně řešit i náročné odborné problémy (samostatné řešení složitých stavebně-technických a manažerských problémů ve stavebnictví) a je tedy připraven na následný blok studia ve zvoleném zaměření.
Do dalšího bloku studia (zaměření) je vybaven předpoklady k řešení i složitých technických problémů, a to nejen při komplexním návrhu nosných konstrukcí (mostů či inženýrských staveb), ale i při jejich přípravě a realizaci.
V rámci kompetencí (po splnění oborového bloku) může studovat v rámci studijního oboru Konstrukce a dopravní stavby jedno ze dvou zaměření, Konstrukce nebo Dopravní stavby.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-CD005 Dynamika cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-CV003 Ekonomika ve stavebnictvi cs  3  zimní P   ano
FAST-CN002 Geografické informační systémy cs  2  zimní P   ano
FAST-CA002 Matematika 5 (K) cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CD002 Nelineární mechanika cs  4  zimní P kl   ano
FAST-CM001 Projektování pozemních komunikací cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CF001 Zemní konstrukce cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-CN001 Železniční konstrukce 1 cs  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY002 Angličtina pro středně pokročilé (zko... cs  2  letní P zk   ano
FAST-CD004 Spolehlivost konstrukcí cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-CL063 Betonové mosty 2 (KON) cs  5  letní V zá,zk 5059 ano
FAST-CM057 Dopravní inženýrství (DST) cs  5  letní V zá,zk 5059 ano
FAST-CM051 Diagnostika a management vozovek (DST) cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CM055 Moderní trendy v dopravním inženýrstv... cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CF051 Speciální metody zakládání (KON) cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CD052 Statická a dynamická analýza stavební... cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CI053 Stavební průzkumy pro rekonstrukce st... cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CO052 Vybrané problémy navrhování a realiza... cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CL053 Vybrané statě z betonových konstrukcí... cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CN051 Vybrané statě ze železničních staveb ... cs  5  letní V zá,zk 5060 ano
FAST-CP051 Inženýrské sítě cs  2  letní V 5061 ano
FAST-CL062 Navrhování betonových a zděných konst... cs  2  letní V 5061 ano
FAST-CO058 Navrhování kovových a dřevěných konst... cs  2  letní V 5061 ano
FAST-CE052 Stavební a průmyslová geodezie cs  2  letní V 5061 ano
FAST-CU051 Algoritmizace a programování cs  4  letní V zá,zk 5062 ano
FAST-CA057 Aplikovaná matematika cs  4  letní V zá,zk 5062 ano
FAST-CU052 Databázové systémy cs  4  letní V zá,zk 5062 ano
FAST-CC051 Chemie stavebních materiálů cs  4  letní V zá,zk 5062 ano
FAST-CB052 Speciální fyzika cs  4  letní V zá,zk 5062 ano
FAST-CZ052 Etika v podnikání cs  2  letní V 5063 ano
FAST-CZ057 Prezentační dovednosti cs  2  letní V 5063 ano
FAST-CZ056 Psychologie ve firemní praxi cs  2  letní V 5063 ano
FAST-CO059 Kovové mosty 2 (KON) cs  5  letní V zá,zk 5570 ano
FAST-CN054 Železniční stanice a uzly1 (DST) cs  5  letní V zá,zk 5570 ano

Skupiny volitelných předmětů
5059 povinnost: 1 předmět  
5060 povinnost: 1 předmět  
5061 povinnost: 1 předmět  
5062 povinnost: 1 předmět  
5063 povinnost: 1 předmět  
5570 povinnost: 1 předmět