• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Stavebně materiálové inženýrství


Zkratka: M
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 10.11.2004
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Stavebně materiálové inženýrství je získání uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti stavitelství, dále zvládnutí základních poznatků zejména z výrobně technologických a stavebně odborných disciplínách a navíc dosažení stavu znalostí a orientace v problematice oboru na vyšší úrovni cestou prohlubování znalostí teoretických, technologických i stavebně-inženýrských. Získané odborné znalosti absolventa mu umožní pochopení problematiky oboru v širších souvislostech a zvýší jeho schopnosti působit v praxi.
Průkazem o splnění konečného cíle studia, totiž zvládnutí studované látky a schopnosti komplexnějšího samostatného přístupu, bude zpracování a úspěšné obhájení zadaného tématu bakalářské práce z oblasti technologie výroby nebo z oblasti aplikace stavebních látek.
Klíčové výsledky učení:
Absolventi oboru Stavebně materiálové inženýrství jsou připraveni teoreticky, zejména v oblasti struktury silikátů, stavební fyziky a termodynamiky, což jim vytváří předpoklady pro dosažení komplexnějších znalostí v návaznosti na praktickou výchovu v laboratořích.
V laboratořích se absolventi seznámili s vlastnostmi a zkoušením základních stavebních látek, zejména maltovin, keramiky a speciální keramiky, betonu, lehkých hmot a izolací včetně speciálních, dřeva a kovů, takže propojení praktických znalostí s teoretickými splní dílčí cíl, totiž dosažení komplexnějších znalostí a dovedností absolventů.
Důraz kladený na spojení teoretické a experimentální přípravy, spojený s poznáním reálných provozních technologií na odborných exkurzích je podložen záměrem vybavit absolventa ucelenými znalostmi i praktickými dovednostmi.
Vedle toho absolvent ovládá aplikování stavebních hmot a materiálů v konstrukcích, včetně prefabrikovaných dílců a jejich montáží, diagnostických metod a praktických ukázek na stavbách, což podporuje základní cílový předpoklad pro uplatnění absolventa v praxi.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BC002 Chemie stavebních látek cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BJ001 Keramika cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-BJ002 Keramika – laboratoře cs  4  zimní P   ano
FAST-BA004 Matematika 4 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BJ003 Technologie betonu – laboratoře cs  2  zimní P   ano
FAST-BJ004 Technologie betonu 1 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BJ005 Základy technologických procesů cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-BI003 Diagnostické metody ve stavebnictví cs  4  letní P kl   ano
FAST-BJ006 Fyzika stavebních látek cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BJ008 Kovové a dřevěné materiály cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BJ017 Laboratorní experimentální metody cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BJ016 Maltoviny 2 cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BJ009 Technologie stavebních dílců cs  5  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BL008 Betonové konstrukce (M) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BO005 Dřevěné konstrukce (M) cs  3  zimní P kl   ano
FAST-BJ007 Izolační materiály cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BJ010 Lehké stavební látky cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH008 Pozemní stavitelství 2 (M) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BZ002 Stavební právo (S, K, M) cs, en  2  zimní P   ano
FAST-BJ012 Technologie montovaných staveb cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BJ013 Speciální izolace cs  3  letní P kl   ano
FAST-BJ014 Speciální keramika cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BW003 Strojní zařízení cs  2  letní P   ano
FAST-BJ011 Technická termodynamika cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BT004 Technická zařízení budov (M) cs  2  letní P   ano
FAST-BJ015 Technologie betonu 2 cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-BJ055 Vlastnosti a užití stavebních materiá... cs  5  letní V zá,zk 5386 ano
FAST-BJ056 Vybrané statě z technologie stavebníc... cs  5  letní V zá,zk 5386 ano
FAST-BJ054 Bakalářský seminář (M) cs  3  letní V 5387 ano

Skupiny volitelných předmětů
5386 povinnost: 1 předmět  
5387 povinnost: 1 předmět