• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Building Constructions


Zkratka: S
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Civil Engineering
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 25.7.2007
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Cílem studia čtyřletého bakalářského programu Stavební inženýrství v oboru Pozemní stavby je zvládnutí uceleného základu nezbytných teoretických vědomostí a všeobecných technických poznatků v celé šíři oblasti pozemních staveb. V počáteční fázi zahrnuje absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student zvolí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Pozemní stavby, a to na navrhování pozemních staveb, konstrukce a statiku staveb, technická zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru.
Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent bakalářského studijního programu Stavební inženýrství získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Pozemní stavby.
Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti. Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování pozemních staveb, konstrukcí a statiky staveb, technických zařízení budov popř. na technologii a řízení staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BO004 Kovové konstrukce 1 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BA004 Matematika 4 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH003 Pozemní stavitelství 3 (S) cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BD004 Statika 2 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BT001 Technická zařízení budov 1 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF004 Zakládání staveb (S) cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-BL005 Betonové konstrukce 1 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BO006 Dřevěné konstrukce (S) cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BH007 Nauka o budovách 1 cs, en  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BH004 Pozemní stavitelství 4 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BT002 Technická zařízení budov 2 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BW001 Technologie staveb 1 cs, en  4  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BL009 Betonové konstrukce 2 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BV010 Financování stavební zakázky cs, en  4  zimní P   ano
FAST-BH011 Požární bezpečnost staveb cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH009 Projekt – Pozemní stavitelství cs, en  5  zimní P kl   ano
FAST-BZ002 Stavební právo (S, K, M) cs, en  2  zimní P   ano
FAST-BT003 Technická zařízení budov 3 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BW004 Technologie staveb 2 cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BW005 Realizace staveb cs, en  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BL006 Zděné konstrukce (S) cs, en  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-BW052 Automatizace stavebně technologického... cs  4  letní V zá,zk 5436 ano
FAST-BL053 Betonové konstrukce 3 cs  4  letní V zá,zk 5436 ano
FAST-BT056 Obnovitelné a alternativní zdroje ene... cs  4  letní V zá,zk 5436 ano
FAST-BG051 Urbanismus a územní řízení cs  4  letní V zá,zk 5436 ano
FAST-BT057 Zdravotně technické a plynovodní inst... cs  4  letní V zá,zk 5436 ano
FAST-BH057 Akustika a denní osvětlení cs  4  letní V zá,zk 5437 ano
FAST-BT054 Energetické hodnocení budov cs  4  letní V zá,zk 5437 ano
FAST-BP055 Inženýrské sítě (S) cs  4  letní V zá,zk 5437 ano
FAST-BW054 Management kvality staveb cs  4  letní V zá,zk 5437 ano
FAST-BO056 Vybrané statě z kovových a dřevěných ... cs  4  letní V zá,zk 5437 ano
FAST-BT053 Elektrotechnická zařízení budov cs  4  letní V zá,zk 5438 ano
FAST-BT055 Ochlazování budov cs  4  letní V zá,zk 5438 ano
FAST-BH055 Poruchy a rekonstrukce cs, en  4  letní V zá,zk 5438 ano
FAST-BW056 Stavební stroje cs  4  letní V zá,zk 5438 ano
FAST-BD052 Vybrané statě ze stavební mechaniky 1... cs  4  letní V zá,zk 5438 ano
FAST-BF053 Vybrané statě z geotechniky cs  4  letní V zá,zk 5438 ano
FAST-BL051 Bakalářský seminář (S-BZK) cs  3  letní V 5439 ano
FAST-BO052 Bakalářský seminář (S-KDK) cs  3  letní V 5439 ano
FAST-BH053 Bakalářský seminář (S-PST) cs, en  3  letní V 5439 ano
FAST-BD055 Bakalářský seminář (S-STM) cs  3  letní V 5439 ano
FAST-BW053 Bakalářský seminář (S-TST) cs  3  letní V 5439 ano
FAST-BT052 Bakalářský seminář (S-TZB) cs  3  letní V 5439 ano
FAST-BL055 Specializovaný projekt (S-BZK) cs  6  letní V kl 5440 ano
FAST-BO054 Specializovaný projekt (S-KDK) cs  6  letní V kl 5440 ano
FAST-BH056 Specializovaný projekt (S-PST) cs, en  6  letní V kl 5440 ano
FAST-BD054 Specializovaný projekt (S-STM) cs  6  letní V kl 5440 ano
FAST-BW055 Specializovaný projekt (S-TST) cs  6  letní V kl 5440 ano
FAST-BT058 Specializovaný projekt (S-TZB) cs  6  letní V kl 5440 ano

Skupiny volitelných předmětů
5436 povinnost: 1 předmět  
5437 povinnost: 1 předmět  
5438 povinnost: 1 předmět  
5439 povinnost: 1 předmět  
5440 povinnost: 1 předmět