• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Konstrukce a dopravní stavby


Zkratka: K
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Stavební inženýrství
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 30.10.2003
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Cílem studia čtyřletého bakalářského programu oboru Konstrukce a dopravní stavby je zvládnutí teoretických, inženýrských a speciálních odborných předmětů, umožňujících řešení problematiky inženýrských staveb.
Studium oboru Konstrukce a dopravní stavby v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství zahrnuje v počáteční fázi absolvování předmětů teoretických, v nichž student získává potřebnou úroveň vědomostí pro zvládnutí následného studia předmětů odborných, stavebně-inženýrských. Součástí studijního plánu jsou i předměty ekonomického a společenskovědního zaměření. V závěrečných dvou semestrech studia si student volí svoje užší odborné zaměření v rámci oboru Konstrukce a dopravní stavby, a to na navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technických řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Absolvováním specializovaných odborných předmětů student získá potřebné prohloubení teoretických a odborných vědomosti, které dotváří jeho profesní profil a zajistí předpoklady pro jeho schopnost samostatného tvůrčího přístupu k řešení konkrétní problematiky oboru. Pod odborným a metodickým vedením pedagoga student samostatně zpracovává jako svoji bakalářskou práci náročnější individuálně zadaný odborný problém a následně svoji práci obhajuje před komisí pro státní bakalářské zkoušky. Odbornou rozpravou z předmětů studovaného oboru je současně posouzena úroveň jeho vědomostí i schopností jejich aplikace při řešení technických problémů v praxi.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent čtyřletého bakalářského studijního programu Stavební inženýrství v oboru Konstrukce a dopravní stavby je po ukončení studia stavebním bakalářem s konstrukčně-dopravním vzděláním.
Na základě samostatně vypracované bakalářské práce a jejího úspěšného obhájení získá absolvent akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ před jménem).
Absolvent získá v průběhu čtyřletého studia ucelený soubor teoretických i odborných vědomostí z oboru Konstrukce a dopravní stavby. Cílevědomě je během studia veden k samostatnému zvládnutí odborných aplikací a teoreticky zdůvodněných řešení, které vytváří předpoklady pro rozvoj jeho tvůrčí činnosti.
Při návrhu, posuzování stavebních objektů i při jejich realizaci je tak schopen chápat a vytvářet teoreticky zdůvodněná řešení v plné šíři komplexu vzájemných souvislostí a uplatňovat nabyté vědomosti v praxi ve svém budoucím zaměstnání. V posledním ročníku studia si student volí svoji specializaci v rámci nabídky zaměření na oblast navrhování betonových a kovových konstrukcí a mostů, zakládání staveb, projektování a technické řešení staveb pozemních komunikací a železnic, zkoušení stavebních materiálů, popř. na technologii staveb. Studiem specializovaných předmětů tak získává potřebné prohloubení svých znalostí v rámci konkrétní problematiky oboru.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Dr. Ing. Michal Varaus

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BL002 Betonové konstrukce (K) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BO003 Dřevěné konstrukce (K) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BA004 Matematika 4 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BM001 Pozemní komunikace 1 cs, en  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BD004 Statika 2 cs, en  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF003 Zakládání staveb (K) cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  letní P zk   ano
FAST-BB002 Aplikovaná fyzika (K) cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BO004 Kovové konstrukce 1 cs, en  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BM002 Pozemní komunikace 2 cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BD005 Pružnost a plasticita cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BN003 Výuka v terénu (K) cs  3  letní P   ano
FAST-BL007 Zděné konstrukce (K) cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-BN001 Železniční stavby 1 cs  4  letní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BO008 Kovové konstrukce 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BF005 Mechanika hornin cs  3  zimní P   ano
FAST-BM003 Městské komunikace cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BH012 Pozemní stavitelství 2 (K) cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BL011 Předpjatý beton cs  5  zimní P zá,zk   ano
FAST-BZ002 Stavební právo (S, K, M) cs, en  2  zimní P   ano
FAST-BN002 Železniční stavby 2 cs  5  zimní P zá,zk   ano
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BL012 Betonové mosty 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BO009 Kovové mosty 1 cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BF006 Podzemní stavby cs  5  letní P zá,zk   ano
FAST-BD006 Stavební mechanika cs  5  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-BF054 Aplikace inženýrských úloh v geotechn... cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BN052 Mechanizace a provádění železničních ... cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BM052 Praktické aplikace v pozemních komuni... cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BL054 Projektování betonových konstrukcí cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BO055 Vybrané problémy navrhování a realiza... cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BD053 Vybrané statě ze stavební mechaniky 1... cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BI053 Zkušebnictví a řízení jakosti cs  4  letní V zá,zk 5005 ano
FAST-BL052 Bakalářský seminář (K-BZK) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BF052 Bakalářský seminář (K-GTN) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BO051 Bakalářský seminář (K-KDK) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BM051 Bakalářský seminář (K-PKO) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BD051 Bakalářský seminář (K-STM) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BI051 Bakalářský seminář (K-SZK) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BN051 Bakalářský seminář (K-ZEL) cs  2  letní V 5006 ano
FAST-BL060 Specializovaný projekt (K-BZK) cs  4  letní V kl 5007 ano
FAST-BF060 Specializovaný projekt (K-GTN) cs  4  letní V kl 5007 ano
FAST-BO060 Specializovaný projekt (K-KDK) cs  4  letní V kl 5007 ano
FAST-BM060 Specializovaný projekt (K-PKO) cs  4  letní V kl 5007 ano
FAST-BD060 Specializovaný projekt (K-STM) cs  4  letní V kl 5007 ano
FAST-BI060 Specializovaný projekt (K-SZK) cs  4  letní V kl 5007 ano
FAST-BN060 Specializovaný projekt (K-ZEL) cs  4  letní V kl 5007 ano

Skupiny volitelných předmětů
5005 povinnost: 1 předmět  
5006 povinnost: 1 předmět  
5007 povinnost: 1 předmět