• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail oboru

Architektura pozemních staveb


Zkratka: APS
Zaměření: -
Délka studia: 4 roky
Program: Architektura pozemních staveb
Fakulta: Fakulta stavební
Akademický rok: 2017/2018
Akreditace od: 19.7.2004
Akreditace do: 31.8.2023
Profil oboru:
Cílem bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb je poskytnout základní univerzální vzdělání v architektuře pozemních staveb. Důraz je kladen na průpravu ke kvalitní realizaci staveb, k dobrému architektonicko-stavebnímu detailu a ke schopnosti převést ideovou podstatu stavby do odpovídající projektové dokumentace.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá znalosti v oblasti architektury pozemních staveb – předmětů přírodovědných, odborných, architektonických atd.
Dále pak v 8. semestru je odborná praxe v autorizované architektonické kanceláři v délce 13. týdnů. Závěrečná bakalářská práce má charakter komplexního projektu, který je převodem ideové architektonické studie dříve studentem navržené v rámci ateliérově tvorby a propracované dále do stupně podrobné dokumentace pro realizaci stavby ve všech relevantních aspektech. Je zpracováván pod vedením učitele – architekta a specialisty zastupujícího inženýrské disciplíny. Tato práce prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti v plné šíři vzájemných architektonických i stavebně technických souvislostí a potvrzuje jeho plnohodnotné uplatnění při výkonu povolání jako zaměstnance projekční kanceláře.
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Garant oboru: doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

Ročník 1, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AA002 Deskriptivní geometrie cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-AA001 Matematika cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG003 Obytné stavby cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AH001 Pozemní stavitelství 1 cs  4  zimní P kl   ano
FAST-AG001 Soudobá architektura cs  2  zimní P zk   ano
FAST-AD001 Stavební mechanika 1 cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG004 Veřejné stavby 1 cs  3  zimní P kl   ano
FAST-AG011 Výtvarná tvorba 1 cs  2  zimní P kl   ano
FAST-AG002 Základy architektonického navrhování cs  4  zimní P kl   ano
FAST-AU001 Základy informatiky cs  2  zimní P   ano
 


Ročník 1, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AS001 Aplikovaná ekologie cs  3  letní P kl   ano
FAST-AG031 Ateliér architektonické tvorby 1 cs  8  letní P kl   ano
FAST-AG021 Dějiny architektury 1 cs  2  letní P zk   ano
FAST-AU002 Modelování konstrukcí v rovině cs  2  letní P kl   ano
FAST-AH002 Pozemní stavitelství 2 cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-AG006 Průmyslové stavby cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AD002 Stavební mechanika 2 cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AG005 Veřejné stavby 2 cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AG012 Výtvarná tvorba 2 cs  2  letní P kl   ano
 


Ročník 2, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AU004 Architektonické aplikace CAD cs  2  zimní P kl   ano
FAST-AG032 Ateliér architektonické tvorby 2 cs  8  zimní P kl   ano
FAST-AG022 Dějiny architektury 2 cs  2  zimní P kl   ano
FAST-AL001 Nosné konstrukce 1 cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG008 Obnova památek cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AH003 Pozemní stavitelství 3 cs  4  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG016 Urbanismus 1 cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG007 Venkovské a zemědělské stavby cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG013 Výtvarná tvorba 3 cs  2  zimní P kl   ano
 


Ročník 2, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AG033 Ateliér architektonické tvorby 3 cs  8  letní P kl   ano
FAST-AG023 Dějiny architektury 3 cs  2  letní P zk   ano
FAST-AG009 Interiér a architektonický prostor cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AF001 Nosné konstrukce 2 cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AH004 Pozemní stavitelství 4 cs  4  letní P zá,zk   ano
FAST-AU003 Prostorové modelování cs  2  letní P kl   ano
FAST-AI001 Stavební látky a geologie cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AG017 Urbanismus 2 cs  3  letní P kl   ano
FAST-AG014 Výtvarná tvorba 4 cs  2  letní P kl   ano
 


Ročník 3, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-BY001 Angličtina pro mírně pokročilé (zkouška) cs  2  zimní P zk   ano
FAST-AG034 Ateliér architektonické tvorby 4 cs  8  zimní P kl   ano
FAST-AG024 Dějiny architektury 4 cs  2  zimní P kl   ano
FAST-AU005 Informatika pro architekty cs  2  zimní P   ano
FAST-AG019 Kompozice architektury cs  2  zimní P zk   ano
FAST-AO001 Nosné konstrukce 3 cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AH005 Stavební fyzika 1 cs  2  zimní P   ano
FAST-AT001 Technická zařízení budov a technická ... cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG018 Urbanismus 3 cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG029 Úvod do tradičních stavebních řemesel cs  2  zimní P zk   ano
FAST-AG015 Výtvarná tvorba 5 cs  2  zimní P kl   ano
 


Ročník 3, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AG035 Ateliér architektonické tvorby 5 cs  8  letní P kl   ano
FAST-AG025 Dějiny architektury 5 cs  2  letní P zk   ano
FAST-AG027 Detail v architektuře 1 cs  3  letní P kl   ano
FAST-AE001 Geodézie a kartografie cs  2  letní P kl   ano
FAST-AH007 Stavební fyzika 2 cs  2  letní P zá,zk   ano
FAST-AZ001 Stavební právo cs  2  letní P   ano
FAST-AT002 Technická zařízení budov a technická ... cs  3  letní P zá,zk   ano
FAST-AG010 Teorie a estetika cs  3  letní P zá,zk   ano

Volitelný
FAST-AG056 Kresba a model v architektuře cs  4  letní V kl 5023 ano
FAST-AG051 Techniky vizuální komunikace cs  4  letní V kl 5023 ano
FAST-AG055 Tradiční stavební řemesla cs  4  letní V kl 5023 ano
FAST-AG050 Tvůrčí plenér cs  4  letní V kl 5023 ano

Skupiny volitelných předmětů
5023 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 4, zimní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AG026 Dějiny výtvarného umění cs  2  zimní P zk   ano
FAST-AG028 Detail v architektuře 2 cs  3  zimní P kl   ano
FAST-AV001 Ekonomika výstavby cs  3  zimní P zá,zk   ano
FAST-AG036 Komplexní projekt cs  14  zimní P kl   ano
FAST-AZ002 Sociologie cs  2  zimní P   ano
FAST-AG043 Ústní část SZZ – Konstrukce pozemních... cs  0? zimní P zk   ano
FAST-AG041 Ústní část SZZ – Navrhování staveb cs  0? zimní P zk   ano
FAST-AG042 Ústní část SZZ – Teorie a dějiny arch... cs  0? zimní P zk   ano

Volitelný
FAST-AG054 Architektura technické civilizace cs  3  zimní V kl 5025 ano
FAST-AH052 Stavby s nízkou energetickou náročností cs  3  zimní V kl 5025 ano
FAST-AW051 Technologie staveb cs  3  zimní V kl 5025 ano
FAST-AH053 Počítačová aplikace stavební fyziky cs  3  zimní V kl 5026 ano
FAST-AH051 Poruchy a obnova staveb cs  3  zimní V kl 5026 ano
FAST-AR051 Začleňování staveb do krajiny cs  3  zimní V kl 5026 ano

Skupiny volitelných předmětů
5025 povinnost: 1 předmět  
5026 povinnost: 1 předmět  
 


Ročník 4, letní semestr

Kód Název J. Kr. Sem. Pov. Uk. Sk. Ot.

Povinný
FAST-AG020 Odborná praxe cs  30  letní P   ano