bakalářská práce

Sběrnice M-Bus v automatizaci budov

Text práce 5.34 MB

Autor práce: Ing. Filip Sluka

Ak. rok: 2016/2017

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

Práce se věnuje sběrnici M-Bus (Meter Bus), což je průmyslová sběrnice pro přenos údajů o spotřebě energií a stavových veličinách prostředí v systémech automatizace budov. Tento dokument popisuje princip přenosu signálu, protokol této sběrnice, způsoby zapojení, typy komponentů, bezdrátovou variantu a podává zhodnocení technologie M-Bus a srovnání s jejími alternativami.

Klíčová slova:

Sběrnice, M-Bus, měřiče, dálkový odečet, smart meter, automatizace budov, spotřeba energie

Termín obhajoby

14.6.2017

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Průběh obhajoby

Student velmi dobře odprezentoval svou BP a reagoval na připomínky - spolehlivost bezdrátové a "drátové" sběrnice.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Předložená rešeršní bakalářská práce se zabývá sběrnicí M-Bus (Meter Bus), což je cenově optimalizovaná průmyslová sběrnice k přenosu údajů o spotřebě energie v oblasti automatizace budov. V úvodní kapitole je prezentován vznik sběrnice M-Bus. V další části práce se autor věnuje nejpoužívanějším topologickým uspořádáním sběrnice M-Bus. Dále je popsán protokol sběrnice a komponenty dostupné pro sběrnici. Další kapitola pojednává o bezdrátové variantě sběrnice M-Bus. V závěru práce je provedeno zhodnocení sběrnice a také jsou zde popsány alternativy pro bezdrátovou variantu M-Bus.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Autor ve své BP popsal a vyhodnotil funkce moderní technologie M-Bus v oblasti automatizace budov. Vysvětlil funkci a strukturu možných druhů sítí.  Zabýval se rozdíly při konstrukci kabelových a bezdrátových sítí. V konečné fázi práce popsal funkci sběrnice M-Bus a její komponenty. Závěrem provedl shrnutí a vyhodnocení popsané technologie.
Práce byla zpracována v požadovaném rozsahu při využití dostupné odborné literatury
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B