bakalářská práce

Návrh konstrukce 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou

Text práce 2.19 MB Příloha 1.73 MB

Autor práce: Ing. David Čechman

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Kamil Miškařík

Oponent: Ing. Lukáš Knispel

Abstrakt:

Cílem práce je konstrukční návrh pokročilé 3D tiskárny s přídavnou osou rotace včetně návrhu pohonů a kompletní výrobní dokumentace. V první části práce je popsán vznik a vývoj 3D tisku a jeho nejznámější metody. Ve druhé části je řešena samotná konstrukce a technické řešení 3D tiskárny s rozšířenou funkcionalitou.

Klíčová slova:

3D tisk, gravírování, Rapid Prototyping

Termín obhajoby

21.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (místopředseda)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Kamil Miškařík

Konstrukční návrh uchycení výměnných hlav je vhodný, shledávám možný problém s rychlostí pohybu při tisku kvůli hmotnosti celé osy Z včetně motoru.
Student shrnul historii a aktuální možnosti 3D tisku, a navrhnul konstrukci kombinovaného zařízení 3D tiskárny a obráběcího centra, včetně výrobní dokumentace.
Na některých výkresech jsou nedostatky, které lze připsat na vrub nastavení šablony pro výkresovou dokumentaci.
Student splnil cíle zadání. Práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Lukáš Knispel

Jedná se o zdařilou bakalářskou práci zaměřenou na konstrukční návrh pokročilé 3D tiskárny. Práce je přehledně rozdělena do kapitol. Student provedl rešerši současného stavu poznání v oblasti Rapid Prototyping, která shrnuje jednotlivé metody s důrazem na metodu Fused Deposition Modeling. Dále popsal vlastní konstrukční řešení, přílohou je rozsáhlá výkresová dokumentace.
Formální stránka práce je na dobré úrovni, celkový dojem kazí pouze drobné nedostatky v zarovnání obrázků a jejich popisků (chybějící mezera po číslování, nekonzistence velkých písmen). Obrázky 2-4 jsou nekvalitní.
Konstrukční návrh stroje i uchycení výměnných hlav je provedeno vhodně. Výkresové dokumentaci se dají vytknout pouze drobné chyby: některé kóty kolidují s ostatními čarami, značení průměru je provedeno nevhodným symbolem, u jednoho výkresu jsou špatně značeny osy. Celkově je však dokumentace na dobré úrovni.
Práce splnila rozsáhlé cíle zadání. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí inženýrské činnosti. Předloženou BP hodnotím B / velmi dobře a doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B