bakalářská práce

Klasifikace dat s využitím umělých neuronových sítí

Text práce 2.02 MB Příloha 3.99 MB

Autor práce: Ing. Hana Gurecká

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: RNDr. Jiří Dvořák, CSc.

Abstrakt:

Práce se zabývá neuronovými sítěmi využívanými ke klasifikaci dat. Teoretickou náplní práce
je představení tří základních typů neuronových sítí využitelných ke klasifikaci dat. Těmito
sítěmi jsou dopředná neuronová síť se zpětným šířením chyby, Hopfieldova síť
s minimalizací energetické funkce a Kohonenova metoda samoorganizačních map. Ve druhé
části práce jsou tyto algoritmy naprogramovány a testovány v prostředí Matlab. Na konci
testování každé sítě jsou diskutovány výsledky.

Klíčová slova:

Neuronové sítě, zpětné šíření chyby, Hopfieldova síť, Kohonenovy samoorganizační mapy, klasifikace dat

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Předložená bakalářská práce stručně představuje metody neuronových sítí v kontextu klasifikace (příp. identifikace) dat. V práci jsou představeny dopředné neuronoví sítě, model Hopfieldovy sítě a Kohonenův model (SOM) sítě. Studentka při naplňování praktické části cílů zadání využila Neural Network Toolbox / Matlab a na vhodné datové množině prezentovala diskutované metody.

Práce je přes drobné nepřesnosti a překlepy dobře logicky členěná a využitelná jako podklad k studiu v dané oblasti. S přístupem studentky jsem byl spokojen. Konzultace, samostatnost, vlastní zapojení i motivace byla velmi dobrá. Věcný obsah práce shledávám bez zásadních připomínek. Minoritně bych přivítal větší množství testů i parametrizací řešení vhodných k vyvození dalších závěrů. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B/velmi dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Cílem práce bylo popsat metody umělých neuronových sítí, demonstrovat je na vybraných aplikacích a vyhodnotit výsledky. Zadání práce bylo splněno v celém rozsahu.
V rešeršní části práce autorka popsala koncept neuronových sítí, algoritmus backpropagation pro dopřednou neuronovou síť, Hopfieldovu síť a Kohonenovy samoorganizační mapy. Autorka zde čerpala z několika zdrojů a ne vždy se jí podařilo tyto zdroje sladit. Na několika místech jsou chybné odkazy (např. u vzorce (29) nemá být [8] ale [3], u vzorce (30) ne [2] ale [3], přičemž vzorec je modifikován ještě podle [1], u vzorce (31) ne [12] ale [3]). Praktická část práce je věnována aplikacím výše popsaných neuronových sítí na vybrané problémy v prostředí Matlab a zhodnocení výsledků. Je možno konstatovat, že autorka se dobře vyrovnala se složitou problematikou neuronových sítí.
Práce má dobrou úpravu a obsahuje jen malé množství překlepů či gramatických chyb. Nedostatkem je, že ne vždy jsou vektory a matice psány tučně a skaláry kurzívou. Někde se autorka také dopustila chybných či nepřesných formulací (např. ztotožnění pojmu okolí s jeho poloměrem).
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: B