diplomová práce

Modernizace malosériové výrobní linky

Text práce 5.6 MB Příloha 478.46 kB

Autor práce: Ing. Marek Havlena

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Diplomová práce se zabývá návrhem a modernizací ovládání výrobní linky pro malosériovou výrobu různých druhů plastových výrobků. Jako řídící jednotka bude využíván 8bitový mikrokontrolér ATmega128. Dále se zabývá návrhem potřebné elektroniky k řízení linky pomocí vhodných prvků a potřebného programového řešení.

Klíčová slova:

Mikrokontrolér, ATmega 128, výrobní linka, plasty, pneumatické členy, řídící jednotka

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá modernizací výrobní linky pro výrobu plastových polotovarů, prezentuje původní stav linky a následnou modernizaci, jako je popis výroby elektroniky a následné programování řídicí jednotky reprezentované mikrokontrolérem ATmega128. Vzhledem k tomu, že se předpokládá další doladění a možné rozšíření, tak by bylo vhodnější zvolit přehlednější strukturu programu řídící jednotky například používáním makra.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Zadání diplomové práce bylo splněno obsahem i rozsahem, Kladně lze hodnotit návrh, realizaci a částečné odzkoušení úprav modernizované linky na zpracování plastů. Práce je členěna do kapitol, které na sebe logicky navazují.
Těžiště práce spočívalo v provedených analýzách a následných návrzích pro řídicí systém na bázi mikrokontroléru, pro který byly navrženy a vyrobeny DPS, napsány a odladěny programy. Jak schémata zapojení, návrhy a výroba DPS i samotné řídicí programy jsou uvedené jako přílohy práce. Diplomant prokázal potřebné inženýrské schopnosti a zkombinoval aplikace programování, elektroniky a pneumatiky pro řízení.
Ke kladům lze započítat i skutečnost, že nový panel řídicí jednotky byl navržen tak, aby se rozložením prvků blížil původnímu, což jistě usnadňuje přechod obsluhy na nový systém.
Většinu výsledků, původního stavu i provedených úprav, dokumentuje diplomant pomocí fotografií, z nichž některé nemají optimální vypovídací schopnost (dostatečnou velikost a rozlišení detailů).
Práce se rovněž nevyvarovala drobných překlepů a problematických formulací a dokonce ani hrubky. Občas jsou použity hovorové výrazy, čas je uváděn ve vteřinách a nikoli sekundách, tlak je uváděn na několika místech v jednotkách atm, takřka všechny tabulky jsou označeny jako obrázky apod.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B