bakalářská práce

Elektronický Xylofon

Text práce 2.17 MB

Autor práce: Bc. Dominika Weyrová

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat elektronický xylofon, který bude řízený
elektronikou na bázi Arduino nebo vhodně zvoleným programovatelným automatem. Xylofon
bude vhodný zejména k propagačním účelům.

Klíčová slova:

Xylofon, metalofon, posuvný registr, tranzistorové pole, solenoid, prut, plošný spoj, Arduino,
Arduino Nano

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace elektronického xilofonu, který by měl sloužit k propagačním účelům. Jedná se o středně obtížnou úlohu s částí praktické realizace elektronického a programového vybavení. Studentka se nejdříve seznámila s dostupnými konstrukcemi elektronických xilofonů na internetu. Následně provedla návrh a realizaci elektronického xilofonu řízeného elektronikou na bázi Arduino Nano.

Práce je zpracována přehledně a logicky. Grafická a stylistická úroveň práce je dobrá s malým množstvím překlepů. Z časových důvodů se program do MCU nepodařil dostatečně odladit, což snižuje kvalitu předložené práce.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: D

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá tvorbou mikrokontrolérem ovládaného xylofonu, resp. rozšířením obyčejného xylofonu o ovládací jednotku a akční členy.  Po krátké teoretické části s popisem možností je přistoupeno k výběru komponent a  vlastní realizaci.  Práce je stručná a ne vždy obsahuje správný výběr důležitých prvků, jako například absence přídavného paměťového prostoru pro uchování databáze skladeb. Nedílnou součástí práce je hotová konstrukce a elektronika pro další rozšíření xylofonu, avšak elektronickou část bylo nutné v době odevzdání ještě doladit.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D