diplomová práce

Návrh a realizace software pro řízení ablační cely

Text práce 3 MB

Autor práce: Ing. Ota Sýkora

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Podstatou této diplomové práce je návrh a realizace aplikace pro řízení laserové ablace. V práci je popsán problém laserové ablace, hardwarová specifikace zařízení a požadavky, které má aplikace splňovat. Druhá polovina se zabývá návrhem a realizací samotného software ve vývojovém prostředí NI LabView.

Klíčová slova:

laserová ablace, ablační cela, laser, krokový motor, asynchronní stavový automat

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na
úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Předložená práce se zabývá návrhem a realizací aplikace pro řízení ablační cely. Ta se skládá z 2D stolku s umístěným vzorkem a laserovým zařízení pro ablazy. Student v první části provedl popis stávajícího stavu zařízení a požadavky zadavatele. V této části chybí širší popis rozhraní laserového zařízení, nicméně z dalšího popisu není jasné, zda bylo zadavatelem jednoznačně toto zařízení specifikováno. Pro řízení tohoto laseru je plánována universální DAQ karta od National Instruments.
Dále studen provedl návrh aplikace pro řízení dvouosého manipulátoru, která částečně staví na základech již existující aplikace ablační cely, která vznikla v rámci předchozích závěrečných pracích. Student popisuje některé věci, především definování umístění spotů, které byly řešeny v předchozích pracích, a není zcela patrné, co je jeho tvorbou. Nicméně student integroval novou knihovnu pro řízení pohonu a odladil nové režimy automatického polohování, integroval synchronizaci ovládání laseru, přestože jeho finální výstup nebyl dosud specifikován a je také patrné, že bylo přepracováno uživatelské prostředí do mnohem intuitivnější podoby. Dále v práci chybí popis práce s G-kódem. Student však prokázal dobré aplikační schopnosti a proto doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B