bakalářská práce

Využití mobilních robotů v zahradnictví

Text práce 1.67 MB

Autor práce: Bc. Lukáš Kalvoda

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Branislav Lacko, CSc.

Oponent: Ing. Zdeněk Vojáček

Abstrakt:

V této bakalářské práci se zabývám užitím robotů v domácnosti, především tedy na zahradě. Cílem práce je nejprve naznačit co si pod pojmem robotika vůbec máme představit, stanovit nynější problémy robotiky, jak v České Republice, tak v zahraničí a nastínit, jaký význam pro nás představuje. Následně bude podrobněji popsána servisní robotika, do které zahradní robotické soustavy patří. Následně bude popsána způsob užívání robotických sekaček. V poslední části jsem se zaměřil zvláště na přínos a potíže pro uživatele. V této části jsem též zmínil cenu některých vybraných strojů.

Klíčová slova:

Sekačky, robot, robotické sekačky, zahradní technika, servisní robotika

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Práce řeší středně náročnou problematiku aktuálního využití robotických prostředků v oblasti zahradnictví. Práci student konkretizoval na používání robotických sekaček.
Zaměřil se na hodnocení různých konstrukčních řešení podvozků.
Pracoval samostně, plánovitě konzultoval a řídil se danými pokyny.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Zdeněk Vojáček

Předložená bakalářská práce popisuje možnosti využití automatizované techniky v oblasti zahradnictví. V práci nejsou řešeny žádné technické parametry. Autor se zaměřil na uživatelské vlastnosti travních sekaček; jejich popis. Popsal kritéria, která jsou pro tato zařízení přínosem. Uvedl také nedostatky, které mohou výrobky limitovat. Srovnávacím hlediskem se stala cena zařízení. Bylo vhodné provést porovnání z hlediska životnosti a spolehlivosti travních sekaček.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C