diplomová práce

Virtuální svět

Text práce 5.1 MB

Autor práce: Ing. Robert Kováč

Ak. rok: 2015/2016

Vedoucí: doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, platformám, popisuje postup vývoje a vývojové nástroje. Další část pojednává o enginu Unity 3D, který byl použit při vývoji. Výsledná aplikace je popsaná v poslední části práce.

Klíčová slova:

Počítačové hry, Unity 3D, Tvorba PC her, závodní hra

Termín obhajoby

22.6.2016

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Jan Chyský, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D.

Práce je součástí interního projektu ÚAI, jehož cílem bylo vytvořit počítačovou hru odehrávající se na FSI a propagující studium na ÚAI. Práce byla rozdělena do tří částí - server, herní svět a vlastní hra. Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat poslední zmíněnou část. Protože dvě první části byly obhájeny již loni, měl diplomant zčásti zjednodušenou situaci (mohl se opřít o již hotové další komponenty) a zčásti paradoxně ztíženou, neboť s autory prvních dvou částí nemohl spolupracovat a ovlivnit podobu jejich výstupů. V dané situaci si diplomant dokázal poradit velmi dobře, zejména programátorská část je realizovaná na vysoce profesionální úrovni. Vezmeme-li do úvahy, že tvorba podobných her je dnes odvětví vyhrazené velkým týmům, vyniká dosažený výsledek ještě více.
Diplomant pracoval zcela samostatně a se značnou erudicí. Prokázal jak skutečnost, že znalosti získané při studiu je schopen úsúpěšně aplikovat, tak také schopnost získávat a aplikovat poznatky další. Cíle práce považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Závěrečná práce je zaměřena na vytvoření závodní hry jako jedné ze tří součástí online hry pro více hráčů určené pro propagaci fakulty. Pro vývoj byl zadáním určen herní engine Unity3D. V úvodní části jsou uvedeny základní informace týkající se problematiky tvorby počítačových her. Následuje kapitola věnovaná popisu možností vývojového prostředí Unity3D a nástrojů pro vývoj skriptů. Poslední kapitola popisuje postup tvorby závodní hry.
Grafická úroveň práce je dobrá. Plynulejšímu čtení brání užití chybných tvarů slov (skloňování), překlepy, chybějící znaky a přesmyčky. Ukázky aplikačních kodů jsou nevhodně vloženy jako obrázky se ztrátovou kompresí (jpeg) a v různých částech práce mají rozdílnou velikost znaků. V seznamu použité literatury se vyskytuje mnoho typografických chyb.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B