bakalářská práce

Robotický had: konstrukce mobilní robotické platformy

Text práce 1.92 MB Příloha 388.25 kB

Autor práce: Bc. Šimon Hubatka

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Bakalářská práce se zabývá návrhem robotického hada pro planární platformu pohybu. Práce je
fakticky rozdělená do dvou částí. V první recenzní části je stručně pojednáno o základních pohybech
biologických hadů. Dále je ukázáno základní rozdělení robotických hadů podle typu konstrukce,
včetně příkladů a jsou uvedeny realizační týmy. Ve druhé části práce je popsán vlastní návrh
robotického hada.

Klíčová slova:

Robotický had, planární mechanismus, laterální undulace, 3D tisk.

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Předložená BP prezentuje majoritně mnoho hodin kreativní práce studenta při vytváření 3D modelu hada určeného pro planární pohyb s využitím tzv. laterální undulace. Velmi zdařilý aplikační výstup bakalářské práce bude dále využit k propagaci ústavu i v další práci studenta. K praktickému výstupu poznamenávám, že student nevystudoval průmyslový design, přesto výstup i forma jeho prezentace nese tyto znaky. Práce má velmi dobrou estetickou úroveň i logiku skladby. Přesto, že práce bezesporu splnila cíle zadání, intenzitu řešení prvního a třetího cíle bych si uměl představit na vyšší úrovni. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C / dobře.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C