bakalářská práce

Moderní způsoby programování mikrokontroléru

Text práce 1.86 MB Příloha 94.6 kB

Autor práce: Ing. Eduard Medla

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. Pavel Matyáš

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá moderními způsoby programování mikrokontrolerů. Jsou zde rozebrány některé programovací jazyky, programovací prostředí a grafické editory. U každého způsobu programování jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody. Jsou zde rozebrány způsoby nahrávání programu do mikrokontroleru, tzv. flashování. Jako způsob pro otestování byl vybrán programovací jazyk C, pomocí kterého byl v prostředí AVR Studio 6.2 naprogramován dvoustavový regulátor s hysterezi.

Klíčová slova:

Mikrokontroler, Mikroprocesor, Programovací jazyk, Způsoby programování, Bootloader, Programovací jazyk C, Jazyk symbolických adres, Asembler, Arduino, Matlab, Pepino, RTOS, Dvoustavový regulátor

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Základy strojního inženýrství (B-STI)

Složení komise

doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen)
Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá výčtem způsobů programování mikrokontrolérů a následně obsahuje i praktickou ukázku jednoho z nich. Nicméně také obsahuje dosti nepřesnosti a nepřehledností, které zřejmě pramení z neodbornosti autora a taktéž se práce nevyvarovala několika pravopisných chyb a překlepů. Nedílnou součásti práce je však i praktická ukázka, které obsahuje ovládání několika relativně složitých periferii jako AD převodník, komunikace 1Wire a komunikace s LCD.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Pavel Matyáš

Student měl za úkol zabývat se moderními způsoby programování mikrokontrolérů, což zahrnovalo popsat používané programovací jazyky, popsat způsoby flashování mikrokontrolérů a následně jeden způsob vybrat a otestovat. Jak již z názvu vyplývá, tak se mělo jednat hlavně o moderní způsoby a však celá práce je spíše exkurzí do dob minulých. Částečně tomu přispívá nevhodný výběr literatury, která je mnohdy stará skoro 10 let. Největší prostor je v práci vždy věnován již notoricky známým věcem jako například mikrokontrolérům řady ATmega, které jsou sice stále aktuální a mají své využití, ale na druhou stranu se o nich jen stěží dá dnes říci, že jsou moderní. Naopak opravdu moderním mcu s jádrem ARM je zde věnováno pouze 7 řádků textu. To stejné se dá řící i o programovacích jazycích, kdy je opět nejvíce prostoru věnováno JSA a jazyku C. Naopak novým jazykům a metodám je vždy věnováno jen minimum prostoru, případně nebyly zmíněny vůbec (Java, eLua, MicroPython). Jako tzv. pomyslnou třešničkou na dortu beru uvedení RTOS v kapitole věnované programovacím jazykům. Na závěr měl student vybrat jednu metodu a tu demonstrovat na jednoduché úloze regulátoru do skleníku. Tuto část práce považuji za zvládnutou.
Samotnou práci znepřehledňuje velké množství poznámek pod čarou a obrázky vnořené do textu. I přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: D