diplomová práce

Řízení jednoúčelového obráběcího stroje

Text práce 1.99 MB

Autor práce: Ing. Jaroslav Plocek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D.

Abstrakt:

V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik a systému určeného pro řízení výrobních strojů Simotion. Dále je již řešena pouze varianta s řídicím systémem Simotion, je zde popsána hardwarová konfigurace systému, výběr jednotlivých komponentů a částečně realizace softwarové části. V další části se práce zabývá problematikou bezpečnosti realizovaného řídicího systému a celého stroje. Jsou zde popsány požadavky na bezpečnost strojních zařízení vycházející z harmonizovaných evropských norem a jejich konkrétní aplikace při návrhu bezpečnostních funkcí a obvodů řešeného obráběcího stroje.

Klíčová slova:

Obráběcí stroj, řídicí systém, řízení pohybu, servopohon, bezpečnost strojních zařízení, posouzení rizika, snížení rizika, úroveň bezpečnosti, bezpečnostní obvody, bezpečnostní funkce, požadavky na bezpečnost elektrických pohonů.

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Velmi kladně hodnotím, že zařízení navržené v rámci této práce bylo realizováno a je nasazeno do výroby.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Diplomovou práci s názvem "Řízení jednoúčelového obráběcího stroje" hodnotím výborně. Práce splnila cíle zadání v celém rozsahu. Na úvodu diplomové práce se diplomant věnuje možným platformám využitelných pro řízení vytipovaného obráběcího stroje včetně jejich ekonomického zhodnocení. Následně je naznačeno řešení softwarové částí řídicího systému stroje na vybrané platformě Siomotion. Čtvrtá a pátá kapitola je věnována bezpečnosti strojních zařízení a bezpečnosti konkrétního stroje. Zde bych chtěl podotknout, že se jedná o velice aktuální téma z oblasti bezpečnosti strojů a strojních zařízení a diplomant prokázal dobrou orientaci v této problematice. Celkově práce působí uceleně s praktickou využitelností v praxi. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A