bakalářská práce

Řízení a synchronizace elektrických pohonů v NI LabVIEW

Text práce 1.39 MB Příloha 273.62 kB

Autor práce: Ing. Silvano Martini

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Tato práce se v počátku věnuje základům řízení motorů a principu funkce sběrnice
EtherCAT. Většina práce je pak věnována rozšiřujícímu modulu SoftMotion pro
vývojové prostředí NI LabVIEW. Je zde popsán základní koncept modulu, způsoby
použití funkcí, různé přístupy programování a názorné příklady. Závěrem je zmíněna
realizace řízení hardwaru.

Klíčová slova:

Řízení pohonu, EtherCat, NI LabVIEW, SoftMotion

Termín obhajoby

17.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaDznamka

Klasifikace

D

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Krček, Ph.D. (člen)
Ing. František Vdoleček, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student ze začátku k řešení práce přistupoval aktivně a samostatně, v průběhu letního semestru jeho aktivita výrazně poklesla a proto zadaná problematika nebyla zpracována v rozsahu, jaký si zasluhuje.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: C

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Student provedl rešerši v oblasti použití NI modulu SoftMotion a seznámil se s podporou rozhraní EtherCAT. V této části chybí zmínka o Scan Engine a jeho funkci, která je pro SoftMotion podstatná. Nastavení osy a jejích parametrů je popsané jen stručně navíc bez návaznosti na řízení pohonů. V další části je navrženo řízení pohonu po zadaném profilu. Tento profil není nikde specifikován a nejsou ani uvedeny žádné výsledky či závěry. V příloze je řízení realizováno, avšak nastavení regulátoru nemá očekávané parametry. Realizovaný software navíc nemá mnoho přidané hodnoty oproti zdrojovým materiálům a jeho popis je stručný.
Práce obsahuje malé množství hlubších informací a nízký přehled okolo dané problematiky což je patrné především z počátku rešerše, kde není ani uvedená literatura. Práci přesto doporučuji k obhajobě se zodpovězením následujících otázek.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D

Známka navržená oponentem: D