diplomová práce

Návrh ovladače pro PROFINET bus coupler

Text práce 1.3 MB

Autor práce: Ing. Jiří Kroupa

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Ing. Kamil Šubrt

Abstrakt:

Podstatou této diplomové práce je návrh a implementace ovladače pro Profinetový bus coupler od firmy Phoenix Contact, který pro komunikaci využívá běžnou síťovou kartu počítače. Návrh vychází se znalostí získaných z dostupné literatury a analýzy protokolu Profinet.

Klíčová slova:

Profinet, Phoenix Contact FL IL 24 BK-PN, Profient IO stack, bus couper, ovladač, analýza, Wireshark, WinPcap

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Kamil Šubrt

Práce popisuje návrh ovladače pro Profinet bus coupler, který byl v závěru realizován. Student se seznámil se zařízením, které bylo předmětem práce. Následně byla provedena analýza komunikačního protokolu daného zařízení. Tato analýza byla zpracována s využitím adekvátních prostředků a s dostatečnou hloubkou. Následuje návrh a implementace ovladače, kde studen využívá pokročilého přístupu k programovacím metodám, které zvyšují univerzálnost daného ovladače, ačkoli detaily realizovaného ovladače není možné zhodnotit bez jeho dostupnosti. Práci by zajisté povýšilo otestování ovladače v kombinaci s uživatelskou aplikací využívající navrhované API. Nicméně toto otestování by bylo nad rámec zadání práce. Práce je psaná bez zbytečného popisu ale věcně.  Zpracovaný problém svým rozsahem a významem splňuje požadavky na diplomovou práci a ověřuje schopnosti studenta.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A