diplomová práce

Použití strukturální metody pro rozpoznávání objektů

Text práce 1.87 MB Příloha 2.98 MB

Autor práce: Ing. Vít Valsa

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Oponent: Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá možností využití strukturálních metod pro rozpoznávání objektů v obraze. Nejprve jsou popsány způsoby pro přípravu obrazu před samotným zpracováním. Vlastní jádro celé práce spočívá v kapitole 3, kde je podrobně rozebrán problém tvorby deformačních gramatik pro syntaktickou analýzu a jejich použití. Dále je věnován prostor syntaktickému analyzátoru interpretujícího deformační gramatiku. Závěr práce je zaměřen na testování navržených metod a jejich výsledky.

Klíčová slova:

syntaktická analýza, bezkontextové gramatiky, deformační gramatika, klasifikace obrazu, detekce hran

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda)
Ing. Jiří Fischer, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Diplomant vytvořil funkční aplikaci pro rozpoznávání objektů na bázi deformačních gramatik. Přínosná je zejména implementace generátoru deformačních gramatik na základě vytvořeného popisu objektu. Rezervy jsou v návrhu primitiv pro popis objektů.
Vzhledem k obtížnosti zadaného tématu lze považovat požadavky zadání celkově za velmi dobře vyřešené.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Pavel Heriban, Ph.D.

Předložená práce se zabývá problematikou rozpoznávání objektů v obraze. V úvodní části je stručně popsán obecný postup zpracování obrazu při rozpoznávání objektů, včetně uvedení základů použité teorie. Další část práce se věnuje deformačním gramatikám, včetně jejich tvorby demonstrované na příkladech vzorů rozpoznávaných objektů. Následující části práce se věnují aplikaci pro rozpoznávání objektů, možnostem automatizace a testování vytvořené aplikace. V části věnované hodnocení testování není na první pohled jasné, který řádek tabulky patří kterému objektu v obraze. Vhodné by bylo v práci uvést také zpracované obrazy s detekovanými hranami. Za kritickou část postupu rozpoznávání objektů je v práci označen algoritmus přiřazení primitiv nalezeným hranám. Asi se mu měl autor věnovat více, protože použitý postup se jeví jako značně nepřesný. Např. chybějící primitiva C (horní vodorovná čára) v pátém řádku tabulky 7.5 v popisu levého dolního objektu na obr. 7.4. Snad nejhorší (a neakceptovatelný) je čtyřprvkový kód na druhém řádku tabulky 7.6 patřící pravému hornímu objektu na obr. 7.5. Totéž platí pro popis vnějšího obrysu na pátém řádku a levý dolní objekt (stejná tabulka a obrázek).

Po formální stránce je předložená práce na velmi dobré úrovni. Vložené zdrojové kódy mohly být lépe (typ písma, odsazení) odlišeny od textu práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: B