diplomová práce

Návrh energeticky úsporného hydraulického systému pro silové zatěžování pohonných soustav vozidel

Text práce 3.3 MB Příloha 54.24 kB

Autor práce: Ing. Vít Robenek

Ak. rok: 2014/2015

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Práce se zabývá návrhem hydraulického systému pro specifickou aplikaci hydrostatického regulovaného pohonu s ohledem na energetickou účinnost navrženého řešení. Použity jsou standardní hydraulické a elektronické komponenty převážně firmy Bosch Rexroth. Cílem práce je provést komplexní návrh od mechanické přes hydraulickou až po elektronickou složku systému.
Po krátkém úvodu je v práci popsána a analyzována aplikace a poté jsou vysvětleny základní principy hydraulických zařízení a systémů. Následuje návrh vlastního řešení, respektive návrh několika možných variant. Tyto varianty jsou srovnány na základě vybraných kritérií a zvolené řešení je potom dále rozpracováno. V závěru jsou shrnuty výstupy práce a je nastíněn směr možného zlepšení metod návrhu.

Klíčová slova:

Elektrohydraulický pohon, energetická účinnost, elektronické řízení, otáčkově řízený hydrogenerátor.

Termín obhajoby

16.6.2015

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Jiří Michele (člen)
prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. (člen)
prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen)
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení zadané diplomové práce přistupoval aktivně a zodpovědně. Řešenou problematiku zvládl na úrovni odpovídající požadavkům na diplomovou práci. Velmi kladně hodnotím studentovu snahu řešit problematiku spotřeby energií hydrogenerátoru prostřednictvím řízení otáček, která výrazně zlepšuje energetickou účinnost navrženého zařízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A