bakalářská práce

Digitální podružné hodiny

Text práce 1.97 MB Příloha 250.51 kB

Autor práce: Ing. Martin Hortvík

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Petr Mašek

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace elektroniky pro řízení digitálních podružných hodin. Úvodní část práce je zaměřena na seznámení se s problematikou použití podružných hodin. Následně se práce zabývá návrhem elektroniky pro generování minutových impulsů. První částí návrhu je zajištění správné velikosti napětí a polarity impulsu. Přesné časování impulsů je zajištěno dvojicí řídicích obvodů, mikrokontroléru Atmega8 a obvodu reálného času. V poslední části práce je popsán postup realizace elektroniky provedením schématu, návrhem a výrobou plošného spoje, oživením jednotlivých částí a implementací modulu dovnitř krabičky.

Klíčová slova:

AVR, Atmel, Atmega8, DC/DC měnič, H-můstek, I2C, LM2577, mikrokontrolér, obvod reálného času, plošný spoj

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce byl návrh a realizace generátoru minutových impulsů včetně napájecího zdroje pro řízení digitálních podružných hodin Pragotron.

Jedná se o středně obtížnou úlohu s velkou částí praktické realizace elektronické a programové části. Realizace elektroniky byla rozdělena na část výkonovou a řídicí. U výkonové části student musel nastudovat problematiku DC/DC měničů k dosažení potřebné velikosti napětí a toto realizovat. Řídicí část obsahuje mikrokontrolér Atmega8 a obvod reálného času PCF8583. Funkčnost navrženého a realizovaného řešení byla ověřena řízením podružných hodin Pragotron.

Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Petr Mašek

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout a realizovat řídicí systém pro digitální podružné hodiny Pragotron. Rešeršní část pojednává o systému jednotného času. V práci jsou následně rozpracovány jednotlivé kroky, ve kterých probíhala vlastní implementace. Nejdříve se autor věnuje návrhu elektroniky, kde jsou popsány použitá zapojení a vybrané komponenty. Praktická část se věnuje realizaci elektroniky a tvorbě firmwaru pro použitý mikrokontroler Atmega8. Práce je celkově logicky uspořádána a vyskytuje se v ní minimální množství překlepů. Cíle práce byly splněny, zadané téma lze považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: A