diplomová práce

DC/DC měnič 2,5kW/1500A pro odporový ohřev železných součástí

Text práce 3.38 MB

Autor práce: Ing. Jan Martiš, Ph.D.

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Oponent: Ing. Jan Knobloch, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací jednofázového spínaného zdroje, určeného pro přímý odporový ohřev železných součástí. Zejména je pak zdroj určen k odporovému ohřevu koňských podkov. Zdroj je schopen dodávat výstupní proud 1500 A při výkonu 2500 W. První část práce pojednává o návrhu jednotlivých částí a schémat zapojení zdroje, druhá část je zaměřena na konstrukci a oživení zdroje a poslední část obsahuje technickou dokumentaci.
Zdroj byl úspěšně oživen a otestován, bylo dosaženo požadovaných výstupních parametrů. Existují zde určité problémy, zejména s přehříváním výstupního usměrňovače a s kontaktováním ohřívané součásti na výstupní svorky. Tyto problémy budou v práci podrobněji popsány.
Zdroj může sloužit jako alternativa ke klasickým způsobům ohřevu železa. Postupy a nápady použité v práci lze využít k návrhu podobného zdroje s vysokým výstupním proudem, ale většina postupů platí obecně pro danou topologii spínaného zdroje.

Klíčová slova:

Spínaný zdroj; vysoký proud; odporový ohřev; synchronní usměrňovač

Termín obhajoby

10.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student obhajoval diplomovou práci na téma DC/DC měnič 2,5kW/1500A pro odporový ohřev železných součástí. Prezentace je přehledná a problematika je pěkně vysvětlena. Byla provedena praktická ukázka zhotoveného výrobku. Komisí je práce hodnocena jako výborná.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (M1-SVE)

Složení komise

doc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda)
doc. Ing. Ondřej Vítek, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Petr Dohnal, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen)
prof. Ing. Jiří Skalický, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D.

Cílem diplomové práce byl návrh a realizace výkonového spínaného zdroje typu HCLV pro účely odporového ohřevu stejnosměrným proudem. Vzhledem k výstupním parametrům zdroje (cca 2 V a 1500 A) se jedná o poměrně náročné zařízení.

Autor práce, pan Jan Martiš, disponuje znalostmi z oblasti výkonové elektroniky a elektroniky obecně, kterých nabyl svým dlouhodobým systematickým samostatným studiem a zájmem o problematiku. V jeho případě dosahují znalosti, teoretická vybavenost, schopnost účelně používat matematiku, jakož i praktické zkušenosti a cit pro elektrotechniku úrovně, která se nevyskytuje běžně ani u "lidí z oboru". U studentů se pak vyskytuje opravdu velice zřídka.

Student je již v současnosti také zaměstnancem UVEE FEKT, kde se podílí na řešení náročných vývojových a výzkumných úkolů.

Diplomová práce je výborně zpracovaná, diplomant má totiž vedle odborných schopností i nadání pro sestavení výstižného popisu. Práci řešil zcela samostatně, efektivně, se spoustou invence a ještě stačil vedoucímu pomáhat s odborným vedením dalších diplomantů, za což mu velmi děkuji.

Práci považuji za velmi kvalitní a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Známka navržená vedoucím: A

Posudek oponenta
Ing. Jan Knobloch, Ph.D.

Diplomová práce je věnována návrhu a realizaci spínaného zdroje velkého proudu. Práce je logicky a přehledně členěna, podrobně vysvětluje danou problematiku na vysoké úrovni a přitom se velice dobře čte. Diplomant prokázal tvůrčí myšlení, schopnost řešit technické problémy a také vysvětlit složitou problematiku. Celkově je práce nebývale kvalitně zpracována a zasluhuje zvláštní uznání. Práci lze k obhajobě jen doporučit.

Známka navržená oponentem: A