bakalářská práce

Rozšiřující výukový modul k mikrokontroléru ATmega

Text práce 1.41 MB

Autor práce: Bc. Petr Novák

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Mourad Karakhalil

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a navržením vzorových příkladů ke zvoleným perifériím. Práce bude sloužit jako dodatkový výukový modul k základové desce s mikrokontrolérem ATmega 128 pro předmět Mikroprocesorová technika. Podrobně je zde rozebrán popis návrhu, který byl proveden ve vývojovém prostředí EAGLE 5.4.0. Realizace a ověření funkčnosti byly zajištěny pomocí vytvořených programů ve vývojovém prostředí Atmel AVR studio 6.1.

Klíčová slova:

Výukový modul, ATmega 128, DPS, RFID

Termín obhajoby

17.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)
Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním výukového modulu k mikrokontroléru ATmega. Jedná se spíše o prakticky zaměřenou práci, kde student musel navrhnout a vyrobit modul, který obsahuje hojně využívané periferie v automatizaci a lze tedy tyto rozhraní demonstrovat ve výuce předmětu „Mikroprocesorová technika“. Nedílnou součástí práce jsou i vzorové programy, které demonstrují funkčnost jednotlivých prvků modulu. Předloženou práci doporučuji k obhajobě.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Mourad Karakhalil

Velmi dobře
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B

Známka navržená oponentem: B