diplomová práce

Aplikační server pro HbbTV

Text práce 2.04 MB

Autor práce: Ing. Vladimír Loveček

Ak. rok: 2013/2014

Vedoucí: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Oponent: Oponent bude zobrazen po zveřejnění jeho hodnocení.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá dodatkovými službami přenášenými společně s televizním vysíláním. První část práce tvoří rešerše evoluce těchto technologií. V druhé části je pak krok za krokem řešena vytvořená ukázková aplikace založená na nejnovější platformě HbbTV. Popisovaná aplikace demonstruje možnosti streamování audiovizuálního obsahu na obrazovku televizního přijímače.

Klíčová slova:

televizní vysílání, analogové vysílání, digitální vysílání, DVB, teletext, VPS, MHP, HbbTV

Termín obhajoby

18.6.2014

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (M-AIŘ)

Složení komise

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (předseda)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (člen)
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Radek Poliščuk, Ph.D.

Práce ve velmi podrobné rešeršní části a dále na praktických příkladech vysvětluje principy fungování hybridní televize. Technologie HbbTV do běžného digitálního televizního vysílání integruje dynamické hypertextové odkazy, umožňující uživateli rychlý přechod na speciální WWW stránky s kontextovými informacemi k běžícímu pořadu. Na rozdíl od "jednosměrně" fungujícího teletextu je tak v kombinaci s obousměrným internetovým připojením možné přímo na televizoru dosáhnout nejen výrazně vyššího uživatelského komfortu (kvalitní grafika, streamovaná videa), ale také aplikační funkcionality směrem od diváka k provozovateli. I z prosté evidence přístupu uživatelů na konkrétní stránky je možné extrahovat statisticky zajímavé informace, samostatnou kapitolou jsou pak interaktivní uživatelské ankety napojené na databázi - což je také předmětem ukázkové aplikace.
Práce svým rozsahem výrazně překračuje rozsah běžně probíraného oborového studia, byla vypracována zcela samostatně a její výsledky jsou nyní součástí portfolia multimediálních služeb nabízených společností LIVEBOX, a. s., ve které je diplomant v současnosti zaměstnán. Předloženou práci celkově hodnotím jako výbornou.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A